Tng Thư Pht Hc

    

(1) NAM MÔ HẮC RA ĐÁT NA ĐA RA DẠ DA (NAMMO RATNATRAYAYA) 

Tay lần tràng hạt châu

Quán âm rất nhiệm mầu

Ai thường cầu lễ niệm

Thân tâm hết khồ sầu.

LỜI ĐẦU CHUYỆN

Bồ Tát Quán Thế Âm, h́nh ảnh rất thân thiết, gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất là những người Á Đông. Nhiều người chưa quy y Tam Bảo, chưa trở thành Phật tử chính thức, cũng thường  xưng niệm danh hiệu và thỉnh tôn tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát  để phụng thờ lễ bái hằng ngày trong nhà.

Bồ Tát Quán Thế  Âm là người đắc đạo và đă thành Phật trong quá khứ lâu xa, có tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài v́ t́nh thương và hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh nên đời đời hóa hiện nhiều thân tướng khác nhau để ban vui, cứu khổ cho mọi loài.

Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là Mẹ Hiền, bà mẹ có t́nh thương yêu rộng lớn. Ngài đến với mọi người, mọi loài như đến với những đứa con thơ yêu quư, không xa lạ, không đối đăi và ngăn cách. Ngài đến với con người, đến với sự sống như ánh sáng, không khí đến với mọi loài sinh vật trên trái đất.

Trong  kinh Quán Vô Lượng Thọ và  Kinh  Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn, đức Phật Thích Ca có nói đến hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm:

“Quán Âm vị cổ Phật

Chánh Pháp Minh Như Lai

Hạnh nguyện sâu rộng lớn

Cứu độ khắp mọi loài

Nghe tiếng kêu liền đến

Lợi ích chúng hằng sa

Nếu ai thường xưng niệm

Cảm ứng bất tư ngh́.”

Bằng vào hạnh nguyện rộng lớn và thân thiết ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm, hiện thân khắp nơi chốn, trong cơi giới khổ đau, lắng nghe tiếng kêu cầu, liền hiện thân kịp thời, nhanh tợ vang theo tiếng. Như t́nh thương của bà mẹ, khi thấy con thơ lâm nạn, liền ra tay cứu độ, không do dự tra vấn. V́ hành động thương yêu cứu khổ đầy thiêng liêng, mầu nhiệm của Mẹ mà mọi đứa con yêu của Mẹ đều kính mến và hằng nhớ tưởng đến Mẹ, thường kêu tên của Mẹ.

Trong tập sách này, chúng tôi ghi thuật lại những mẫu chuyện linh ứng về đức Quán Thế Âm Bồ Tát do tự thân chứng nghiệm, cùng những mẫu chuyện sưu soạn và chọn lọc có liên quan đến hạnh nguyện cứu khổ của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài các mẫu chuyện linh ứng của đức Quán Thế Âm, chúng tôi c̣n có tŕnh bày thêm phần thực tập thiền quán qua đề mục niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và có phần Nghi thức tŕ tụng phẩm kinh Phổ Môn, nói rơ hạnh nguyện và năng lực cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm. mỗi phần mẫu chuyện có phụ bản phóng ảnh tám mươi bốn h́nh tượng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, trích dẫn từ kinh Quán Âm Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do sa môn Dà Phạm Đạt Ma dịch từ phạn ngữ ra hán văn và do pháp sư Thánh Ấn soạn giải.

Đọc tập sách này, mà bạn khởi phát được niềm tin sâu vững nơi Bồ Tát Quán Thế

Âm, nguyện nổ lực cần mẫn trên tiến tŕnh học hạnh yêu thương và giúp đỡ người thân đồng loại, đó chính là nhờ công năng quán chiếu tu tập hạnh lành của bạn theo tinh thần Từ Bi của đức Quán Thế Âm. Riêng quư vị đă có sẵn tín tâm, duyên lành với hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm, sau khi đọc xong tập sách này, chắc quư vị có thêm kinh nghiệm và tư liệu sống thực để hằng truyền phổ sâu rộng về công đức, hạnh nguyện thù thắng của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngay nơi bản thân chúng tôi, nhờ tin tưởng, xưng niệm, phụng thờ, lễ bái và thực hành hạnh nguyện thương yêu, lắng nghe đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà mỗi ngày tăng phần an lạc và hạnh phúc. Bằng vào đó mà chúng tôi tin tưởng vào năng lực cứu khổ mầu nhiệm cùa Bồ Tát Quán Âm một cách tuyệt đối. Nhờ vậy mà chúng tôi càng thêm vững chí trên đường tu tập và hành đạo. Mong bạn đọc qua những mẫu chuyện linh ứng Quán Thế Âm sẽ:

·  Thấu rơ hạnh nguyện cứu khổ sâu rộng, mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm

·  Tin sâu vào bản thể từ bi, diệu dụng, hóa hiện độ sinh bất khả tư ngh́ của Bồ Tát Quán Thế Âm

·  Tin sâu đạo lư nhân quả và duyên sanh giữa ta và người, giữa hạnh phúc và đau khổ.

·  Hằng phát nguyện hạnh thực tập và lắng nghe và cứu khổ b́nh đẳng của Bồ Tát Quán Thế Âm.

·  Hằng chuyên cần và nhất tâm xưng danh hiệu,lễ bái đức Quán Âm Bồ Tát không hề mỏi mệt.

·  Nguyện cho mọi người, mọi loài sớm biết thực tập lời di huấn, giới răn, thiền định của Phật dạy để tiếp xúc được tự tánh thanh tịnh, từ bi, trí huệ ngay trong long thực tại.

·  Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt khắp mọi nơi và mọi thời. Ở đâu có đau khổ, có hận thù tăm tối là ở đó có Pháp Thân, Ứng Thân và Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm.

·   Xưng niệm, lễ bái, phụng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm và muốn lời cầu nguyện có hiệu lực ta nên xả bỏ những tâm lư oán cừu, phiền hận và tham chấp.

·  Phát nguyện làm điều lợi ích, cứu giúp, ban bố niềm vui cho người; xa lánh những điều ác, tránh sự giết hại, trộm cướp, gian dối, tà dục. Đó chính là những điều kiện tốt để ta có cơ hội tiếp xúc với sự mầu nhiệm, linh cảm của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Đức Quán Âm Bồ Tát

Đă thành Phật lâu xa

V́ hạnh nguyện cứu khổ

Hết mọi loài chúng sanh

Trong luân hồi sáu nẻo

Ứng hóa vô lượng thân

Hiện ngàn muôn diệu ứng

Vào khổ cảnh ngục lao

Cứu giải trừ ách nạn

Đem tin lành muôn nơi

Người tôn xưng Thánh Mẫu

Người gọi đức Quán Âm

 Bậc đại hiền tự tại

Chăm kỉnh lể phụng thờ

Chuyên ḷng tŕ danh hiệu

Vượt thoát mọi tai ương.

Thân chúc bạn đọc thường trau dồi hạnh phúc bằng chất liệu yêu thương, bằng khả năng quán chiếu; hằng đem tâm khách quan, tha thiết trong việc học hỏi, chiêm nghiệm, thực tập hạnh nguyện ban vui, cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm để niềm phúc lạc, b́nh an có mặt đích thực trong cuộc sống.

Thành kính tri ân quư pháp hữu, quư ân nhân, các đệ tử thân cận đă hết ḷng góp phần tài chánh, đánh máy, tŕnh bày và sữa soạn kịp thời cho tập sách này có đủ nhân duyên xuất bản như tâm nguyện:

V́ lợi ích tất cả

V́ hạnh phúc nhiều người

V́ đáp đền ơn nặng

V́ cứu khổ muôn loài

V́ dẫn độ quần sanh

Vào biển tuệ Như Lai

Nơi t́nh thương rộng lớn

Tự tại hằng an vui.

Thích Tịnh Từ.

(2) NAM MO A RI DA     -(Nammo arya)-

Quán Âm hiện diện tướng

Độ đời chuyển pháp luân

Tay nâng ngọc như ư

Ban vui khắp mọi nhà.

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com