NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!

Nam Mô Như Lai - Ứng Cúng- Chánh Biến Tri - Minh Hạnh Túc - Thiện Thệ - Thế Gian Giải - Vô Thượng Sĩ - Điều Ngự Trượng Phu - Thiên Nhân Sư - Phật - Thế Tôn!

Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi

Bùn nhơ không nhiễm xác thêm tươi

Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột

Điệu lư tu hành cũng thế thôi.

Kệ Sám Hối:

 

Quy mạng mười phương Phật,

Tôn Pháp, hiền thánh Tăng.

Tam thánh cơi Cực lạc,

Xin thương xót chứng minh:

 

Vô thỉ kiếp đến nay,

Con mê lạc luân hồi.

Do bởi tham, sân, si,

Từ nơi thân, khẩu, ư.

Tạo tứ trọng, ngũ nghịch,

Thập ác, vô biên tội.

Nay đem tâm chí thành,

Tỏ bày cầu sám hối.

Nguyện nhờ sức gia tŕ,

Thân, tâm đều thanh tịnh.

Xin phát đại Bồ đề,

Độ ḿnh, người giải thoát. 

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3lần)

 

Đại Bi Nguyện:

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhă.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cơi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần)

 

Thiên Thủ Thiên Nhăn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni:

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

 

Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

 

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

 

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (5lần)

 

Tán Phật

 

Quang, Thọ khó suy lường,

Sáng lặng khắp mười phương.

Thế Tôn Vô Lượng Quang,

Cha lành cơi Liên Bang.

Thần lực chẳng tư ngh́,

Sống lâu A Tăng kỳ.

A Di Đà Như Lai,

Tiếp dẫn lên liên đài.

Cơi Cực Lạc thuần tịnh,

Công đức lạ trang nghiêm.

Nơi tất cả quần sanh,

Vượt lên ngôi bất thối.

Mười phương hằng sa Phật.

Đều ngợi khen Vô Lượng.

Cho nên hôm nay con,

Nguyện sanh về An Dưỡng.

Nam Mô Liên Tŕ Hải Hội Phật, Bồ tát.

 

           CON NAY khắp v́ bốn ơn, ba cơi, cùng pháp giới chúng sanh CẦU nơi QUẢ VỊ NHỨT THỪA VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ của PHẬT. Một ḷng tŕ niệm, hồng danh muôn đức A DI ĐÀ PHẬT, cầu sanh CỰC LẠC.

 

           Duy nguyện Từ phụ, A DI ĐÀ PHẬT, từ bi gia hộ, xót thương tiếp độ.

 

Thân Phật A Di Đà vàng rực rỡ,

Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm.

Năm Tu Di uyển chuyển ngọc hào,

Bốn biển lớn biếc xanh lien mục.

Vô biên hóa Phật cùng Bồ Tát,

Hiện đầy trong ánh diệu quanh minh.

Nguyện lành bốn tám độ hàm linh,

Chín phẩm sen vàng sanh Cực Lạc.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Từ, Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư, A Di Đà Phật.

 

Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần (nhiều càng tốt))

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10lần)

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10lần)

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. (3lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (3lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3lần)

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3lần)

 

Nay con tŕ chú, xưng niệm PHẬT,

Thệ phát ḷng Bồ đề rộng lớn.

Cúi xin xót thương, nhiếp thọ con,

Chứng minh sám hối và sở nguyện.

 

Về trước đến nay con tạo ác,

Đều do vô thỉ tham, sân, si.

Từ thân, miệng, ư phát sanh ra.

Tất cả chí tâm xin sám hối.

 

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ,

Phiền năo vô tận thề nguyện dứt.

Pháp môn vô lượng thề nguyện học,

Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.

 

Con nguyện lâm chung dự biết thời,

Dứt trừ tất cả điều chướng ngại.

Diện kiến Tây phương Tam thánh tôn,

Liền được sanh về cơi Cực Lạc.

 

Xin đem công đức tŕ niệm nầy,

Hồi hướng bốn ân và ba cơi.

Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh,

Đồng sanh Cực Lạc thành PHẬT đạo.

- Phục lễ Tây Phương nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Đại Đạo Sư.

Nay Con phát nguyện nguyện văng sinh. Xin nguyện xót thương tiếp nhận.

 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu,  Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Đệ tử sám hối, phát nguyện rồi,

Chí tâm quy mạng, đảnh lễ: Nam mô Ta bà giáo chủ, bổn sư THÍCH CA MÂU-NI PHẬT, Tây phương Cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT, đại-bi QUÁN THẾ ÂM Bồ tát, đại lực ĐẠI THẾ CHÍ Bồ-tát, Thanh-tịnh ĐẠI HẢI CHÚNG Bồ-tát, Thập phương tam thế biến pháp giới Tam bảo.

 

*** Nam Mô A Di Đà Phật ***

 

Thực hành giáo pháp đức Phật vào đời sống là người có trí huệ, chắc chắn được hạnh phúc. T́m hiểu giáo pháp đức Phật để thỏa măn kiến thức, lư luận thấp cao là rơi vào không tưởng, chẳng khác người không tắm gội mà mặc áo mới, kẻ say rượu mà luận bàn đạo lư. HT Thích Đức Niệm

 

Phật lịch: 2560

 

Lời Tâm Huyết

Một Lá Thư Gởi Khắp

48 Đại Nguyện

Ăn Chay và Sức Khỏe

Ẩm Thực Chay

Các Bài Sám Văn

Đà Ra Ni

Kinh Điển Giảng Giải

Lá Thư Tịnh Độ

Lời Phật Dạy

Mật Tông Phật Giáo

Nghi Lễ Phật Giáo

Pháp Âm

Phật Học

Phật Học Phổ Thông

Phật Học Vấn Đáp

Sử  Truyện

Tác Giả

Tạng Kinh

Tạng Luận  

Tạng Luật

Thiền Phật Giáo

Thư Viện H́nh

T́m Hiểu Về Phật Giáo

Tịnh Độ

Truyện Phật Giáo

Vu Lan

 

 

LUẬN BẢO VƯƠNG

TAM MUỘI

1. Thứ nhất, nghĩ đến thân thể th́ đừng cầu không bịnh khổ, v́ không bịnh khổ th́ dục vọng dễ sinh.

2. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, v́ không hoạn nạn th́ kiêu xa nổi dậy.

3. Thứ ba, cứu xét tâm tánh th́ đừng cầu không khúc mắc, v́ không khúc mắc th́ sở học không thấu đáo.

4. Thứ tư, xây dựng đạo hạnh th́ đừng cầu không bị ma chướng, v́ không bị ma chướng th́ chí nguyện không kiên cường.

5. Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, v́ việc dễ thành th́ ḷng khinh thường, kiêu ngạo.

6. Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi ḿnh, v́ lợi ḿnh th́ mất đạo nghĩa.

7. Thứ bảy, với người th́ đừng mong tất cả đều thuận theo ư ḿnh, v́ được thuận theo ư ḿnh th́ ḷng tất kiêu căng.

8. Thứ tám, thi ân th́ đừng cầu đền đáp, v́ cầu đền đáp là thi ân mà có ư mưu đồ.

9. Thứ chín, thấy lợi th́ đừng nhúng vào, v́ nhúng vào th́ si mê phải động.

10. Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, v́ biện bạch là nhân ngă chưa xả.

 

Nghe Các Bài Pháp Cơ Bản

Nghe Nhạc Đạo

 

Bài Mới Cập Nhật

 

 

"Phú quư vinh hoa như mộng ảo

Sắc tài danh lợi tựa phù du,

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ

Thong dong tự tại vậy mà vui!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Di Đà Phật!

 

Thông Tin   Niệm Phật Cảm Ứng Pháp Số Vườn Thơ

Gương Văng Sanh    Âm Lịch Từ Điển

Học Anh Ngữ   Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu   

Điện Quán Âm Điện A Di Đà Điện Dược Sư

 

 

 

 

www.tangthuphathoc.net websites khác