Khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương dốc ḷng tin tưởng, muốn sinh về cơi nước tôi chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện th́ tôi chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và hủy báng Chánh pháp.  (Pháp Tạng Tỳ Kheo, Phật A Di Đà).

Nam Mô Như Lai - Ứng Cúng- Chánh Biến Tri - Minh Hạnh Túc - Thiện Thệ - Thế Gian Giải - Vô Thượng Sĩ - Điều Ngự Trượng Phu - Thiên Nhân Sư - Phật - Thế Tôn!

 

 

Văn Sám Hối:

 

Con đệ tử thành tâm sám hối. Từ xa xưa tới nay tới ngày hôm nay. Khi chưa nhận biết được Phật. Khi chưa được nghe Pháp. Khi chưa gặp được Tăng. Không biết Thiện ác, không tin Nhân quả, gặp các Duyên ác, gần Tri thức ác, Thân Miệng Ư manh động, ác nào cũng làm. Nghiệp Thân không thiện thực hành giết hại, trộm cướp, tà dâm. Nghiệp Miệng không thiện nói dối, nói cường điệu xuyên tạc, nói ác, nói hai lời.  Nghiệp Ư không thiện phát khởi Tham lam, Thù hận, Ngu si. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Phá sự ḥa hợp của chúng Tăng, chia rẽ rời bỏ Phật. Đốt thiêu Chùa Tháp, phỉ báng Kinh Đại Thừa. Xâm hại Thường trụ, ô uế nơi Thanh tịnh, vu khống Tăng. Phạm vào các Giới cấm. Làm không theo luật nghi thức, tự làm dạy người khác làm, nghe thấy vui theo. Các tội như thế là vô lượng vô biên. Ngày nay giăi bày thổ lộ ra sám hối.

Chỉ mong Phật Pháp Tăng cùng ban cho thương cảm. Giúp cho các Căn tội Nghiệp của con, một nhớ đọc sương mù tan, tất cả đều Thanh tịnh. 53 Phật Quá khứ thực chân Từ. Ba ngh́n các Phật truyền nhau nghe giữ. Lần lượt được Bồ Đề. Con nay Quy y chỉ nguyện cứu Chúng mê muội. 35 Phật hiện tại Từ tôn kính. Mười phương Pháp Giới chuyển môn Từ. Khắp nơi thu hút ṿng mê muội. Sám trừ Căn tội đều giúp cho chứng được gốc chân chính.

 

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3lần)

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (3lần)

 

Đại Bi Nguyện:

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhă.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cơi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần)

 

Thiên Thủ Thiên Nhăn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni:

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

 

Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

 

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

 

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (5lần)

 

Thập Nhị Danh Như Lai Sám Hối Diệt Tội Chơn Ngôn:

 

- Um! Sạt va ban ba tá, vis phô tá, na ha na va ji ra da, xóa ha. Um! A rô lít, xóa ha. Um! Bơ ra ma ni đa nin, xóa ha. Um! Kít ta bà va, sát tê ri đê ri hùm. Kít ta ri kít, xóa ha. Um ! Sát ri dà da, á ri a ra dà, ma ha và ti tra da xóa ha. (7lần)

 

Nhất tâm quy mạng lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Chúng Sanh Đại Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (35lần (nhiều càng tốt))

Nam Mô Dược Sược Lưu Ly Quang Vương Phật. (10lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (10lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3lần)

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3lần)

 

Hồi Hướng:

 

Con đệ tử chúng sinh, tụng Chú Đại Bi. Cùng với công Đức niệm Phật. Chuyên v́ hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xa xưa đến nay. Bảy tổ 9 ngành, Thầy Tăng Cha mẹ nay sinh nhiều lần sinh. Rộng khắp cùng với 10 phương tất cả chúng sinh. Tri thức thiện ác, 8 nạn, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc là lỡ sát hại, cố t́nh sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo bỏ tất cả các oan khiên. Nguyện tiêu tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Đại Bồ Đề cùng sinh nước Cực lạc.

- Phục lễ Tây Phương nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Đại Đạo Sư.

Nay Con phát nguyện nguyện văng sinh. Xin nguyện xót thương tiếp nhận.

 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu,  Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Đệ tử sám hối, phát nguyện rồi,

Chí tâm quy mạng, đảnh lễ: Nam mô Ta bà giáo chủ, bổn sư THÍCH CA M ÂU-NI PHẬT, Tây phương Cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT, đại-bi QUÁN THẾ ÂM Bồ tát, đại lực ĐẠI THẾ CHÍ Bồ-tát, Thanh-tịnh ĐẠI HẢI CHÚNG Bồ-tát, Thập phương tam thế biến pháp giới Tam bảo.

*** Nam Mô A Di Đà Phật ***

 

A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!

 

PL: 2559

 

Lời Ngỏ

Lời Tựa

Một Lá Thư Gởi Khắp

48 Đại Nguyện

Cao Tăng Truyện

Đà Ra Ni

Kinh Điển Giảng Giải

Lá Thư Tịnh Độ

Mật Tông Phật Giáo

Nghi Thức Phật Giáo

Nhân Vật Phật Giáo

Phật Học

Phật Học Phổ Thông

Phật Học Vấn Đáp

Tạng Kinh

Tạng Luận  

Tạng Luật

Thiền Phật Giáo

Thư Viện H́nh

Tịnh Độ

Truyện Phật Giáo

Tịnh Độ

 

-o0o-

 

Tuổi trẻ không bệnh hoạn
Giải đăi không tinh tấn,
Tham tạo các nghiệp vụ,
Chẳng tu Thí, Giới, Thiền.
Đến khi thần chết đến,
Hối hận vội tu Thiện,
Người trí nên quán sát
Dứt trừ tưởng ngũ dục.
Tinh cần gắng tu tâm,
Rốt cuộc khỏi hối hận,
Tâm ư đă chuyên chú,
Không có niệm lầm lẫn.
Người trí cần dụng tâm,
Lâm chung ư chẳng mất,
Không tập ḷng chánh niệm
Lâm chung chắc tán loạn.
Tâm nếu bị tán loạn,
Như dùng roi luyện ngựa,
Khi chúng chạy lung tung,
Làm sao đi cho được."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghi Thức Niệm Phật

Hằng Ngày

 

Nghi Thức Siêu Độ Cho

Thân Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú Đại Bi

 

 

     
Liên Lạc

Tra Âm Lịch
     

 

Google

 

www.tangthuphathoc.net websites khác