NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!

Lời Kêu Gọi Cùng Chung Góp Một Bàn Tay Tạc Tượng Tây Phương Tam Thánh

 

Phật lịch: 2559

 

Lời Tâm Huyết

Một Lá Thư Gởi Khắp

48 Đại Nguyện

Ăn Chay và Sức Khỏe

Các Bài Sám Văn

Đà Ra Ni

Kinh Điển Giảng Giải

Lá Thư Tịnh Độ

Lời Phật Dạy

Mật Tông Phật Giáo

Nghi Lễ Phật Giáo

Pháp Âm

Phật Học

Phật Học Phổ Thông

Phật Học Vấn Đáp

Sử  Truyện

Tạng Kinh

Tạng Luận  

Tạng Luật

Thiền Phật Giáo

Thư Viện H́nh

T́m Hiểu Về Phật Giáo

Tịnh Độ

Truyện Phật Giáo

Vu Lan

 

 

"Một ngày qua đi, mạng cũng giảm dần,

Như cá thiếu nước, có ǵ mà vui!

Phải lo tinh tấn, cứu lấy cho ḿnh.

Nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật!"

 

 

Người Học Phật Và Những Mối Nghi Khi Đọc Kinh Điển

Hướng Dẫn Đắp Y Và Nhận Bát

Ấn Quang Đại Sư Lời Vàng

Thi Kệ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Lời Kêu Gọi Cùng Chung Góp Một Bàn Tay Tạc Tượng Tây Phương Tam Thánh

Quan Điểm Của Đạo Phật Về "Tháng Cô Hồn"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Mô Như Lai - Ứng Cúng- Chánh Biến Tri - Minh Hạnh Túc - Thiện Thệ - Thế Gian Giải - Vô Thượng Sĩ - Điều Ngự Trượng Phu - Thiên Nhân Sư - Phật - Thế Tôn!

Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi

Buồn nhơ không nhiễm xác thêm tươi

Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột

Điệu lư tu hành cũng thế thôi.

Kệ Sám Hối:

 

Quy mạng mười phương Phật,

Tôn Pháp, hiền thánh Tăng.

Tam thánh cơi Cực lạc,

Xin thương xót chứng minh:

 

Vô thỉ kiếp đến nay,

Con mê lạc luân hồi.

Do bởi tham, sân, si,

Từ nơi thân, khẩu, ư.

Tạo tứ trọng, ngũ nghịch,

Thập ác, vô biên tội.

Nay đem tâm chí thành,

Tỏ bày cầu sám hối.

Nguyện nhờ sức gia tŕ,

Thân, tâm đều thanh tịnh.

Xin phát đại Bồ đề,

Độ ḿnh, người giải thoát. 

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3lần)

 

Đại Bi Nguyện:

 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhă.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cơi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần)

 

Thiên Thủ Thiên Nhăn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni:

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

 

Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

 

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

 

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (5lần)

 

Tán Phật

 

Quang, Thọ khó suy lường,

Sáng lặng khắp mười phương.

Thế Tôn Vô Lượng Quang,

Cha lành cơi Liên Bang.

Thần lực chẳng tư ngh́,

Sống lâu A Tăng kỳ.

A Di Đà Như Lai,

Tiếp dẫn lên liên đài.

Cơi Cực Lạc thuần tịnh,

Công đức lạ trang nghiêm.

Nơi tất cả quần sanh,

Vượt lên ngôi bất thối.

Mười phương hằng sa Phật.

Đều ngợi khen Vô Lượng.

Cho nên hôm nay con,

Nguyện sanh về An Dưỡng.

Nam Mô Liên Tŕ Hải Hội Phật, Bồ tát.

 

           CON NAY khắp v́ bốn ơn, ba cơi, cùng pháp giới chúng sanh CẦU nơi QUẢ VỊ NHỨT THỪA VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ của PHẬT. Một ḷng tŕ niệm, hồng danh muôn đức A DI ĐÀ PHẬT, cầu sanh CỰC LẠC.

 

           Duy nguyện Từ phụ, A DI ĐÀ PHẬT, từ bi gia hộ, xót thương tiếp độ.

 

Nhất tâm quy mạng lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Chúng Sanh Đại Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần (nhiều càng tốt))

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10lần)

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10lần)

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. (3lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (3lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3lần)

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3lần)

 

Hồi Hướng:

 

Con đệ tử chúng sinh, tụng Chú Đại Bi. Cùng với công Đức niệm Phật. Chuyên v́ hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xa xưa đến nay. Bảy tổ 9 ngành, Thầy Tăng Cha mẹ nay sinh nhiều lần sinh. Rộng khắp cùng với 10 phương tất cả chúng sinh. Tri thức thiện ác, 8 nạn, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc là lỡ sát hại, cố t́nh sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo bỏ tất cả các oan khiên. Nguyện tiêu tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Đại Bồ Đề cùng sinh nước Cực lạc.

- Phục lễ Tây Phương nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Đại Đạo Sư.

Nay Con phát nguyện nguyện văng sinh. Xin nguyện xót thương tiếp nhận.

 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu,  Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Đệ tử sám hối, phát nguyện rồi,

Chí tâm quy mạng, đảnh lễ: Nam mô Ta bà giáo chủ, bổn sư THÍCH CA MÂU-NI PHẬT, Tây phương Cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT, đại-bi QUÁN THẾ ÂM Bồ tát, đại lực ĐẠI THẾ CHÍ Bồ-tát, Thanh-tịnh ĐẠI HẢI CHÚNG Bồ-tát, Thập phương tam thế biến pháp giới Tam bảo.

 

*** Nam Mô A Di Đà Phật ***

 

 

 

 

 

 

 

A Di Đà Phật!

 

 


Gương Văng Sanh  Pháp Số  Niệm Phật Cảm Ứng 

Ấn Tống  Tôn Chỉ  Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu 

Mục Đích Và Chủ Trương  Từ Điển Tra Âm Lịch 

Học Anh Ngữ  Liên Lạc 

  Điện Quán Âm  Điện A Di Đà  Điện Dược Sư

 

 

www.tangthuphathoc.net websites khác