Nam Mô A Di Đà Phật!

 

-Chúng sinh, khổ kia không lường. Ta sẽ xin làm trời, đt, v́ hạn làm mưa nhuần, v́ nổi trôi làm chiếc bè, đói cho ăn, khát cho uống, rét cho ấm, nóng cho mát, v́ người bệnh cho thuốc, v́ chỗ tối tăm cho ánh sáng. Nếu có đời dơ dục, gặp thời điên đảo, Ta sẽ ở trong cơi đó thành Phật, tế độ chúng sinh ấy.

Phật Thích Ca

Phông chữ Thư Pháp được sử dụng trên trang nhà Tạng Thư Phật Học, để đọc được chữ thư pháp vui ḷng hạ tải bộ chữ này về máy của quí đạo hữu, nối kết ở cuối trang này.

Phật lịch: 2557

PHÁP ÂM

English

Nam Mô Như Lai - Ứng Cúng- Chánh Biến Tri - Minh Hạnh Túc - Thiện Thệ - Thế Gian Giải - Vô Thượng Sĩ - Điều Ngự Trượng Phu - Thiên Nhân Sư - Phật - Thế Tôn!

  48 Đại Nguyện

  500 Đại Nguyện

  Kinh Lịch Sử Đức Phật

  Một Lá Thư Gởi Khắp

  Lời Ngỏ

  Lời Tựa

  Ăn Chay Món Ăn Chay

  Bồ Tát Hạnh

  Cao Tăng Lược Truyện

  Duy Thức Học

  Đà Ra Ni

  Điện A Di Đà Phật

  Điện Dược Sư Phật

  Điện Quán Thế Âm

  Lá Thư Tịnh Độ

  Lời Phật Dạy

  Luật Tạng

  Luận Tạng

  Kinh Tạng

  Kinh Điển Giảng Giải

  Khai Thị

  Lịch Sử Phật Giáo

  Links

  Mật Tông

  Mẹ Và Quê Hương

  Nghiên Cứu Phật Học

  Nghi Lễ Phật Giáo

  Nhân Quả Luân Hồi

  Niệm Phật Vấn Đáp

  Nhân Vật Phật Giáo

 

Văn Sám Hối:

Con đệ tử thành tâm sám hối. Từ xa xưa tới nay tới ngày hôm nay. Khi chưa nhận biết được Phật. Khi chưa được nghe Pháp. Khi chưa gặp được Tăng. Không biết Thiện ác, không tin Nhân quả, gặp các Duyên ác, gần Tri thức ác, Thân Miệng Ư manh động, ác nào cũng làm. Nghiệp Thân không thiện thực hành giết hại, trộm cướp, dâm dục. Nghiệp Miệng không thiện nói dối, nói cường điệu xuyên tạc, nói ác, nói hai lời.  Nghiệp Ư không thiện phát khởi Tham lam, Thù hận, Ngu si. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Phá sự ḥa hợp của chúng Tăng, chia rẽ rời bỏ Phật. Đốt thiêu Chùa Tháp, phỉ báng Kinh Đại Thừa. Xâm hại Thường trụ, ô uế nơi Thanh tịnh, vu khống Tăng. Phạm vào các Giới cấm. Làm không theo luật nghi thức, tự làm dạy người khác làm, nghe thấy vui theo. Các tội như thế là vô lượng vô biên. Ngày nay giăi bày thổ lộ ra sám hối.

Chỉ mong Phật Pháp Tăng cùng ban cho thương cảm. Giúp cho các Căn tội Nghiệp của con, một nhớ đọc sương mù tan, tất cả đều Thanh tịnh. 53 Phật Quá khứ thực chân Từ. Ba ngh́n các Phật truyền nhau nghe giữ. Lần lượt được Bồ Đề. Con nay Quy y chỉ nguyện cứu Chúng mê muội. 35 Phật hiện tại Từ tôn kính. Mười phương Pháp Giới chuyển môn Từ. Khắp nơi thu hút ṿng mê muội. Sám trừ Căn tội đều giúp cho chứng được gốc chân chính.

 

Nam-mô Cầu sám hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

Nam-mô A Di Đà Phật.

 

Đại Bi Nguyện:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhă.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cơi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

 

Nam Mô A Di Đà Phật! (10lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát! (10lần)

 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần)

 

Thiên Thủ Thiên Nhăn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni:

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

 

Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

 

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

 

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (5lần)

 

(Quư Phật tử có thể tŕ thêm bộ chú Vô Lượng Thọ, và Thập Nhị Danh Như Lai Sám Hối Diệt Tội Chơn Ngôn, nếu không th́ tiếp phần hồi hướng).

 

Vô Lượng Thọ Như Lai Chơn Ngôn:

Na mô rát na tờ gia gia gia, na mắc a ry gia, a mi ta pha gia, ta tha ga ta gia, a rờ ha tê, sam giác sam bút đa gia, ta đi gia tha: om a mờ rật tê, a mờ rật tô đờ pha vê, a mờ rật ta sam pha vê, a mờ rật ta ga ri phê, a mờ rật ta sít đê, a mờ rật ta tê rê, a mờ rật ta vi hờ rim tê, a mờ rật ta vi hờ rim ta, ga mi nê, a mờ rật ta ga ga na, ki ti ka rê, a mờ rật ta đun đa phi sờ va rê, sạc va rờ tha sa đa nê, sạc va kác ma, ka lê sa, ka sa, giam ka lê sờ va ha. (3lần)

 

Thập Nhị Danh Như Lai Sám Hối Diệt Tội Chơn Ngôn:

- Um! Sạt va ban ba tá, vis phô tá, na ha na va ji ra da, xóa ha. Um! A rô lít, xóa ha. Um! Bơ ra ma ni đa nin, xóa ha. Um! Kít ta bà va, sát tê ri đê ri hùm. Kít ta ri kít, xóa ha. Um ! Sát ri dà da, á ri a ra dà, ma ha và ti tra da xóa ha. (3lần)

 

Nhất tâm quy mạng lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Chúng Sanh Đại Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (35lần (có thể tŕ nhiều tùy ư))

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (3lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3lần)

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3lần)

 

Hồi Hướng:

Con Đệ Tử chúng sinh… đọc to, tụng Chú Đại Bi. Cùng với công Đức lễ Phật nhớ Phật cúng Phật. Chuyên v́ hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xa xưa đến nay. Bảy tổ 9 ngành, Thầy Tăng Cha mẹ nay sinh nhiều lần sinh. Rộng khắp cùng với 10 phương tất cả chúng sinh. Tri thức thiện ác, 8 nạn, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc là lỡ sát hại, cố t́nh sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo bỏ tất cả các oan khiên. Nguyện tiêu tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Đại Bồ Đề cùng sinh nước Cực lạc.

- Phục lễ Tây Phương nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Đại Đạo Sư.

Nay Con phát nguyện nguyện văng sinh. Xin nguyện xót thương tiếp nhận.

 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu,  Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Tam Tự Quy y:

Con quay về xin nương tựa đức Phật, xin nguyện cho chúng sanh sớm rơ đường lành phát tâm Vô Thượng.

 

Con quay về xin nương tựa nơi Pháp, xin nguyện cho chúng sanh phát tâm chánh tín, hiểu rơ Kinh tạng, trí huệ như biển.

 

Con quay về xin nương tựa nơi Tăng, xin nguyện cho chúng sanh, xa ĺa tà sư, ác hữu, gần minh sư cận thiện tri thức thống lư đại chúng đều không ngăn ngại.

 

*** Nam Mô A Di Đà Phật ***

  Pháp Luận

  Phật Đản

  Phật Học

  Phật Học Phổ Thông

  Phật Học Vấn Đáp

  Phật Giáo và Đời Sống

  PG Và Khoa Học

  Phật Sự Khắp Nơi

  Quảng Đức Bồ Tát

  Sám Pháp

  Tác Giả

  T́m Hiểu Về Phật Giáo

  Tin Tức

  Tịnh Độ

  Thân Trung Ấm

  Thiền

  Thông Báo

  Trang Giải Trí - Xếp H́nh

  Thơ Gởi Người Học Phật

  Thư Viện H́nh

  Trắc Nghiệm Phật Học

  Minh Triết Phật Giáo

  Truyện Phật Giáo

  Trợ Niệm Văng Sanh

  Từ Điển

  Từ Thiện

  Vu Lan

  Vườn Thơ

  Quan Điểm Độc Giả

  Y Khoa Thường Thức

Khi tôi được thành Phật, sẽ ở nơi cơi nưới tệ ác, núi đồi, g̣ đống, sành sỏi, gai góc. Chúng sinh ở trong cơi đó, đủ mọi phiền năo, ngũ nghịch, thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó, để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ năo cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu Pháp thân hết không c̣n sót.

Phật Đản Sanh

Dạo bốn cửa thành, gặp người, già, bệnh, chết và gặp tu sĩ, nên muốn t́m đạo giải thoát.

Thái tử cùng Xa Nặc và Ngựa Kiền Trắc vượt thành xuất gia.

Cắt tóc xuất gia t́m đạo.

Ngồi dưới cội Bồ Đề tư duy và quán suốt, chỉ ăn hạt mè và lá non.

Thành đạo và được cúng bát cháo sữa đầu tiên.

Phật Diệt Độ - Nhập Niết Bàn.

 

 

 

 

Chú Đại Bi

 

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

 

 

Khuyên Phát Bồ Đề Tâm

Các Kinh Về Nhân Quả

Người Phật Tử Căn Bản

Mục Tụng Kinh

Chuyện Đời Ư Đạo

 

Bài Mới

 

Lời Phật Dạy:

Trong các pháp, ư làm chủ,
Hướng dẫn dân chúng tranh thủ thi hành.
Nói làm với ư tốt lành,
Hạnh phúc vẫn măi trung thành người thi.

Ai ở trăm năm cũng phải về, Hành trang sao chẳng chọn cho xuê. Của tiền vật chất sanh muôn việc, Đạo đức tinh anh giữ một bề, Phú quư xem qua đều mộng ảo, Công danh gẫm lại chuyện nồi kê. Sao bằng tu niệm bồi công đức, Cực lạc Liên hoa sẽ được kề. Minh Thiện Thượng Thanh

Văng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn
 
Nam-mô a di đa bà dạ,
Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha,
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tỳ ca lan đế,
A di rị đa tỳ ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

 

 

 

Lời Phật dạy:

 

Nỡ nào giết hại, ăn chúng sinh

Chư Phật đă thuyết kinh từ bi

Dạy người luôn sống với hạnh Từ.

Thà phá hoại đầu, xương, tủy, năo

Chẳng đành ḷng ăn thịt chúng sinh

Chư Phật đă dạy: Ai ăn thịt

Người này do thiếu hạnh Từ bi

Sống đời ngắn ngủi, thân hay bệnh

Ch́m đắm tử sinh, Phật chẳng thành.

 

 

 

Liên hệ trực tuyến

Yahoo:  tangthup

Skype: tangthuphathoc

Facebook

 

   

Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu (Phiên Âm)

 

Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu (Việt Dịch)

Ấn Tống Kinh  || Add Link || Gởi Bài || Liên Lạc || Giới Thiệu Bạn
 Ba Bậc Văng Sanh || Trả Lời Thơ || Trợ Giúp || Lưu Bút || Đăng Kư NhậnTin
 Mission || Phông Chữ Unicode || Xem Lịch  || Phông Thư Pháp Việt
Dịch Tự Động || Xem Giờ Quốc Tế || Logout || Thử Tốc độ Web

Website này mở tốt với độ phân giải 1024 x 768, 32 BPP Internet explorer

tangthuphathoc@gmail.com

           Tạng Thư Phật Học   Phước Huệ Song Tu

    Cập nhật: 01-12-2013

Google

 

www.tangthuphathoc.net websites khác