Tng Thư Pht Hc

    

Kinh Bt Chu Tam Muội
Hn dịch:  Đời Ty Tam Tạng, Khất Đa v Cấp Đa

Việt dịch: Ha Thượng Thch Minh Lễ

 

Quyển 1

Phẩm Thứ Nhất: Vấn p

Phẩm Thứ Hai: Tư Duy

Phẩm Thứ Ba: Tam Muội Hnh

Phẩm Thứ Tư: Thấy Phật

Quyển 2

Phẩm Thứ Năm: Chnh Tn

Phẩm Thứ Su: Qun St

Phẩm Thứ Bảy: Giới Hạnh ầy ủ

Phẩm Thứ Tm: Thọ K

Quyển 3

Phẩm Thứ Chn: Cng ức Thọ Tr

Phẩm Thứ Mười: Mau Chứng Bồ ề

Phẩm Thứ Mười Một: ầy ủ Năm Php

Phẩm Thứ Mười Hai: Xa La Phn Biệt

Quyển 4

Phẩm Thứ Mười Ba: V Trnh Hạnh

Phẩm Thứ Mười Bốn: Php Bất Cộng

Phẩm Thứ Mười Lăm: Cng ức Ty Hỷ

Phẩm Thứ Mười Su: Phụng Sự Php Sư

Phẩm Thứ Mười Bảy: Chc Lụy

 

     
 

Trở lại

 
   
   
   

Cng dịch giả

Xin gởi bi mới v kiến đng gp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com