Tng Thư Pht Hc

    

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh

 

 

Nghi Thức Tụng Kinh

 

 

Chí Tâm Quy Mạng Lễ:

 

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn
Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát.
Lạy đức từ bi đại Giáo chủ!
“Địa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ.
Cơi nước phương Nam nổi mây thơm,
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,
Mây xinh, mưa báu số không lường.
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường,
Người, trời bạch Phật: Nhơn ǵ thế?
Phật rằng: Địa Tạng đến Thiên đường!
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng
Mười phương Bồ tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên,
Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng:
Ḷng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,
Trong tay đă sẵn gậy vàng,
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh,
Tay cầm châu sáng tṛn v́n,
Hào quang soi khắp ba ngh́n Đại Thiên.
Diêm Vương trước điện chẳng hiền,
Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
Địa Tạng Bồ tát thượng nhơn,
Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!

Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (Câu chót 3 lần)

 

Bài Tán Nguyện Hương:

 

Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cơi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp, các Bồ tát,
Vô biên chúng Thanh văn
Và cả thảy Thánh Hiền.
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cơi
Xông khắp các chúng sinh
Đều phát Bồ đề tâm
Xa ĺa những nghiệp vọng
Trọn nên đạo vô thượng.

Nam mô Hương cúng dường Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

 

Bài Văn Phát Nguyện:

 

Lạy đấng Tam giới Tôn
Quy mạng mười phương Phật,
Nay con phát nguyện rộng
Thọ tŕ kinh Địa Tạng.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát bồ đề tâm,
Hết một báo thân này
Sanh qua cơi Cực Lạc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

Bài Kệ Khai Kinh:

 

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm ngh́n muôn ức kiếp khó gặp
Nay con thấy nghe được thọ tŕ
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.
Nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,
Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề.

 

Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)
 

(Tụng Kinh Địa Tạng)

 

(Saukhi tụng Kinh, tụng tiếp bài hồi hướng)

 

I. Đao lợi, Thế Tôn nói pháp mầu,
Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu,
Thánh giáo măi truyền sau chẳng ngớt,
Khắp lợi Trời, người khỏi khổ sầu.

 

II. Trời, A tu la, Dạ xoa thảy
Đến nghe pháp đó nên chí tâm,
Ủng hộ Phật Pháp khiến thường c̣n,
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy,
Bao nhiêu người nghe đến chốn này,
Hoặc trên đất liền hoặc hư không,
Thường với người đời sinh từ tâm,
Ngày đêm tự ḿnh nương pháp ở.

 

III. Nguyện các thế giới thường an ổn,
Phước trí vô biên lợi quần sinh,
Bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ,
Xa ĺa các khổ về viên tịch.
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng,
Thường ǵn định phục để giúp thân,
Hoa mầu Bồ đề khắp trang nghiêm,
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

 

Nam mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ pháp chư Tôn Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

 

MA HA BÁT NHĂ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

 

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhă ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.

 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

 

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhăn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ư, vô sắc, thinh hương, vị, xúc, pháp, vô nhăn giới năi chí vô ư thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận, năi chí vô lăo tử, diệc vô lăo tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát nhă ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

 

Tam thế chư Phật y Bát nhă ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát nhă ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thế khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhă ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

 

BẠT NHỨT THẾ NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BỔN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI

 

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

 

 

A Di Đà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, đại bi A Di Đà Phật.

 

Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (10 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (10 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (10 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (10 lần)

 

SÁM THẬP PHƯƠNG

 

Thập phương tam thế Phật
A Di Đà đệ nhất
Cửu phẩm độ chúng sinh
Oai đức vô cùng cực
Ngă kim đại quy y
Sám hối tam nghiệp tội,
Phàm hữu chư phước thiện
Chí tâm dụng hồi hướng.
Nguyện đồng niệm Phật nhân
Cảm ứng tùy thời hiện,
Lâm chung Tây phương cảnh
Phân minh tại mục tiền,
Kiến văn giai tinh tấn
Đồng sanh Cực Lạc quốc,
Kiến Phật liễu sanh tử,
Như Phật độ nhứt thiết.
Vô biên phiền năo đoạn
Vô lượng pháp môn tu
Thệ nguyện độ chúng sinh
Tổng giai thành Phật đạo.
Hư không hữu tận
Ngă nguyện vô cùng
T́nh dữ vô t́nh,
Đồng viên chủng trí,
 

Phổ Hiền Thập Hạnh

 

Nhứt giả lễ kính chư Phật,
Nhị giả xưng tán Như Lai,
Tam giả quảng tu cúng dường,
Tứ giả sám hối nghiệp chướng,
Ngũ giả tùy hỷ công đức,
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,
Thất giả thỉnh Phật trụ thế,
Bát giả thường tùy học Phật,
Cửu giả hằng thuận chúng sinh,
Thập giả phổ giai hồi hướng.

 

Phụ thêm bài: SÁM THẬP PHƯƠNG (nghĩa)
Cũng gọi là: SÁM MƯỜI PHƯƠNG. (20)

 

Mười phương chư Phật ba đời,
Di Đà bực nhứt chẳng rời quần sanh,
Sen vàng chín phẩm sẵn dành,
Oai linh đức cả đă thành vô biên.
Nay con dưng tấm ḷng thiềng
Quy y với Phật sám liền tội căn,
Phước lành con có chi chăng,
Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây!
Nguyện cùng với bạn tu đây,
Tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành,
Biết giờ biết khắc rơ rành.
Lâm chung tạn mặt cảnh lành Tây phương.
Thấy nghe chánh niệm hơn thường,
Văng sanh Lạc quốc đồng nương hoa vàng,
Hoa nở thấy Phật rơ ràng,
Thoát ṿng sanh tử, độ an muôn loài.
Phiền năo vô biên, thệ dứt trừ,
Pháp môn tu học, chẳng c̣n dư,
Chúng sinh nguyện độ, bờ kia đến
Phật đạo cùng nhau chứng trí như.
Hư không cơi nọ dầu cùng,
Nguyện trên c̣n măi chẳng cùng chẳng thiên.
Không t́nh cùng có đồng nguyền,
Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành.

 

SÁM PHỔ HIỀN (nghĩa)

 

Nay con lại nguyện tu hành,
Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn:
Một là nguyện lạy Thế Tôn
Hiện thân trước Phật hết ḷng kính tin.
Hai, khen Phật đức rộng thinh,
Lời hay, tiếng tốt tận t́nh ngợi ca.
Ba, thời sắm đủ hương hoa,
Tràng phan bảo cái dưng ra cúng dường.
Bốn, v́ mê chấp lầm đường,
Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn.
Năm, suy công đức vàn muôn,
Của Phàm của Thánh con đồng vui ưa.
Sáu, khi Phật chứng thượng thừa,
Pháp mầu con thỉnh đă vừa truyền trao.
Bảy, ḷng chẳng chút lăng xao,
Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư!
Tám, thường tu học Đại thừa,
Bao giờ bằng Phật mới vừa ḷng con,
Chín, thề chẳng dám mỏi ṃn,
Dắt d́u muôn loại đều tṛn pháp thân.
Mười, đem tất cả công huân,
Mọi loài cùng hưởng, khắp trần cùng vui.
Mười điều nguyện lớn nguyện rồi,
Nguyện về Cực Lạc nguyện ngồi ṭa sen. (21)

 

HỒI HƯỚNG

 

Niệm Phật công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Tốc văng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền năo
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết
Ngă đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.

 

PHỤC NGUYỆN

 

A Di Đà Phật thường lai hộ tŕ, linh ngă thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn. Lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh diện phụng Di Đà, dữ chư thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngă. Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ tát đạo, quảng độ chúng sinh, đồng thành chủng trí.

 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, Đại Bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Liên Tŕ Hải Hội Phật, Bồ tát, nhứt thiết Hiền Thánh Chúng, chư Thượng Thiện nhơn. (1 lạy)

 

TAM TỰ QUY Y

 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lư đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

     
 

Trở lại

 
   
   
   

Trở lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com