Tng Thư Pht Hc

    

Phật Thuyết Thiên Địa Bát Dương Thần Chú Kinh

佛說天地八陽神呪經 (2897)

Đường Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch
HT Thích Hải Tràng  dịch
Âm

Cư Sĩ Thanh Tâm dịch nghĩa

 

BÁT DƯƠNG TÁN KỆ

Bát Dương kinh chú lư huyền thâm

Cứu khổ trừ tai hữu sự tầm

Y pháp tu hành chung giải thoát

Công thành quả măn diệc do tâm.

Ḥa Thượng Thích Hải Tràng đề tặng

 

CHỈ DẪN VỀ NHỮNG LỜI NGUYỆN

Chỉ dẫn đại khái về lời nguyện cho mỗi việc bằng tiếng Việt cho dễ hiểu mới thêm ḷng tin tưởng. Đoạn nguyện này chung cho cả bốn việc điển h́nh sau đây:

Cúi mong Phật Tổ chứng minh, oai thần hộ niệm. Chúng con (họ, tên, và pháp danh) tuân theo giáo pháp của Phật, thành tâm trai giới, sửa lễ cúng dường, nguyện tụng Đại Thừa Pháp Bảo Thiên Địa Bát Dương Chân Kinh ba biến để cầu:

(Về việc xây cất nhà cửa)

Cho ngôi nhà đương sắp xây cất sẽ được hoàn thành tốt đẹp, lâu năm bền vững và sau khi đă dọn về ở, gia đạo sẽ được yên vui, làm ăn thạnh vượng, con cháu mạnh giỏi, đầy đủ phúc đức.

(Về việc hôn nhân)

Cho việc hôn nhân của đôi trẻ (tên họ người chồng và người vợ) nhờ ơn chư phật và chư bồ tát gia hộ, sau khi thành hôn sẽ được chồng ḥa vợ thuận, trăm năm hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, thông minh sáng suốt, hưởng cảnh gia đ́nh đầm ấm vui tươi.

(Về việc cầu an cho bệnh nhân)

Cho bệnh nhân (tên họ người bệnh) sẽ được nhờ ơn chư phật và chư bồ tát gia hộ, khu tà trục quỉ, khiến cho bệnh căn thuyên giảm, thuốc thang điều trị mau được b́nh phục.

(Về việc tẩn liệm an táng)

Cho hương linh (họ tên người chết) vừa mới từ trần ngày... tháng... năm..., mong nhờ oai thần phật lực che chở, sẽ được yên vui trong cơi hư vô, không bị hung thần ác quỉ nhiểu phạm, c̣n thân quyến ở trên trần thế này cũng sẽ được b́nh an khương thới, không chi tổn hại. C̣n các việc khác, tùy theo sự quan trọng của từng việc mà phát nguyện, đại khái như đă chỉ ở trên.

 

NGHI THỨC TỤNG KINH

Trước thời tụng kinh, cần phải rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, mặc áo tràng đàng hoàng, tới trước bàn Phật, đốt ba cây hương, xong đứng ngay ngắn trước bàn Phật, tay mặt cầm hương, tay trái cầm dùi chuông, thỉnh ba tiếng chuông, kế hai tay giao lại cầm hương đưa lên ngang trán, đầu hơi cúi, để hết tâm thành tưởng Phật, miệng đọc:

HIẾN HƯƠNG KỆ

Giới hương, định hương, dữ huệ hương,

Giải thoát, giải thoát tri kiến hương,

Quang minh vân đài biến pháp giới,

Cúng dường thập phương Tam bảo tiền.

Nam mô Hương cúng dường Bồ tát ma ha tát. (niệm 3 lần)

 

TÁN PHẬT VÀ LỄ PHẬT

Pháp vương vô thượng tôn,

Tam giới vô luân thất,

Thiên nhân chi đạo sư,

Tứ sanh chi từ phụ,

Ư nhứt niệm qui y,

Năng diệt tam kỳ nghiệp,

Xưng dương nhược tán thán,

Ức kiếp mạc năng tận,

Năng lễ sở lễ tánh không tịch,

Cảm ứng đạo giao nan tư nghị,

Ngă thử đạo tràng như đế châu,

Thập phương chư phật ảnh hiện trung,

Ngă thân ảnh hiện chư phật tiền,

Đầu diện tiếp túc qui mạng lễ:

Nhứt tâm đảnh lễ: tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư phật, tôn pháp, hiền thánh tăng thường trú tam bảo. (Đánh một tiếng chuông và lạy một lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ: Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền

Bồ tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (Đánh một tiếng chuông và lạy một lạy).

Nhứt tâm đảnh lễ: Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (Đánh một tiếng chuông và lạy một lạy).

(Đảnh lễ xong, qú xuống phát nguyện tùy theo từng việc cho minh bạch)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương sạ nhiệt,

Pháp giới mông huân,

Chư Phật hải hội tất giai văn,

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ư phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát (niệm 3 lần).

CHÚ ĐẠI BI
 

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhăn vô ngại đại bi tâm đà ra ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô a rị da , bà lô kiết đế thước bác ra da , Bồ đề tát đoả bà da , ma ha tát đoả bà da , ma ha ca lô ni ca da , án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da , bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị , ma ha bàn đa sa mế , tát bà a tha đâu thâu bằng a thệ dựng , tát bà tát đa , na ma bà dà , ma phạt đạt đậu , đát điệt tha. Án , a bà lô hê , lô ca đế , ca ra đế , di hê rị , ma ha bồ đề tát đoả , tát bà tát bà , ma ra ma ra , ma hê ma hê , rị đà dựng , cu lô cu lô yết mông , độ lô độ lô , phạt xà da đế , ma ha phạt xà da đế , đà ra đà , địa rị ni , thất Phật ra da , dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra , mục đế lệ , y hê di hê , thất na thất na , a ra sâm Phật ra xá lợi , phạt sa phạt sâm , Phật ra xá da , hô lô hô lô ma ra , hô lô hô lô hê rị , ta ra ta ra , tất rị tất rị , tô rô tô rô , bồ đề dạ bồ đề dạ , bồ đà dạ , di đế rị dạ , na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na , ba dạ ma na ta bà ha . Tất đà dạ ta bà ha . Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thước bàng ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn tŕ , ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da , ta bà ha. Ta bà ma ha , a tất đà dạ , ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ , ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ , ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàng già ra dạ , ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ , ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na , đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế , thước bàng ra dạ , ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ , ta bà ha ( 3 lần ).

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,

Ngă kim kiến văn đắc thọ tŕ,

Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Niệm 3 lần)

 

PHẬT NÓI KINH THIÊN ĐỊA BÁT DƯƠNG

PHẦN THỨ NHỨT

TRONG PHÁP HỘI THÀNH TỰU

Tôi nghe như vầy: Thuở nọ, Phật ở trong một ngôi nhà rộng lớn tại ngoài thành Tỳ Gia Ly Đạt Ma, khai hội thuyết pháp. Có mười phương đàn việt đều theo tới nghe pháp và cả hàng Bồ tát cùng bốn chúng vây quanh đông đủ.

 

PHẦN THỨ HAI

MỞ BÀY CÁC VIỆC CHÁNH KIẾN

Khi ấy Bồ tát Vô Ngại cũng ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đi tới trước Phật qú gối chấp tay mà bạch rằng: Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh ở trong cơi Nam Diêm Phù Đề này từ đời vô thủy tới nay cùng nhau sanh đổi qua lại nối tiếp hoài chẳng dứt, nhưng xét thấy trong nhân loại hạng người học thức th́ ít, kẻ dốt nát th́ nhiều; người tu hành niệm Phật th́ ít, hạng mê tín chuyên cầu tà thần th́ nhiều; người tŕ trai giữ giới th́ ít, chúng lợi dưỡng phá giới th́ nhiều; bực tinh tấn tu hành th́ ít, hạng biếng nhác dải đải th́ nhiều; người thông minh trí huệ th́ ít, kẻ ngu si đần độn th́ nhiều; người sống lâu th́ ít, kẻ chết yểu th́ nhiều; người tịnh tâm thiền định th́ ít, kẻ vọng động tán loạn th́ nhiều; người giàu sang th́ ít, kẻ nghèo hèn th́ nhiều; người nho nhă dịu dàng th́ ít, kẻ cang cường hung dữ th́ nhiều; người chân chánh ngay thẳng th́ ít, bọn a dua nịnh bợ th́ nhiều; người trong sạch th́ ít, kẻ tham lam th́ nhiều; người có tâm rộng rải bố thí th́ ít, kẻ gian giảo bỏn xẻn th́ nhiều; người tín cẩn thành thật th́ ít, kẻ giả dối quỉ quyệt th́ nhiều. Bởi vậy khiến nên t́nh đời thấp hèn bạc bẽo, luật pháp khắc nghiệt, sưu cao thuế nặng, trăm họ nghèo khổ, thời kỳ khuẩn bách, làm chẳng đủ sống. Nguyên do chỉ v́ mê tín trái ngược, nên mới phải chịu những cảnh khổ dường ấy.

Cúi xin đức Thế Tôn mở ḷng từ bi thương xót những kẻ tà kiến, diễn giải các pháp chánh kiến cho chúng nghe, khiến được tỏ ngộ, bỏ tà theo chánh, hầu thoát khỏi các nạn khổ kia. Phật khen: Ông luận như vậy hay lắm!

Này Bồ tát Vô Ngại, ông có tâm đại từ bi nên mới v́ các người tà kiến kia mà cầu thỉnh Như Lai nói pháp chánh kiến, thật phước đức ấy không thể kể xiết. Ông nên chú ư nghe cho rơ và ghi nhớ lấy. Tôi nay v́ ông mà phân rơ Kinh Thiên Địa Bát Dương này.

Kinh này không phải chỉ riêng tôi nói đâu, mà các đức Phật đời quá khứ đă nói; đời vị lai, chư Phật cũng sẽ nói và đời hiện tại, chư Phật đương nói.

Như trong khoảng trời đất, duy chỉ có con người là cao quí và khôn ngoan hơn muon vật. Luận về chữ Nhân  ấy là chân, v́ tâm con người không hề tưởng quấy và tự ḿnh chỉ làm những việc chân chánh. Bởi thế nên mới chiết tự chữ Nhân là người như sau: Nét phẩy bên trái là chân, c̣n nét mác bên phải là chánh, thường làm những việc chân chánh nên mới được gọi là người. Nên biết người hay mở rộng mối Đạo, c̣n Đạo khá làm cho con người thuần nhă. Phải giữ đúng theo qui tắc của người và Đạo th́sẽ làm nên đạo Thánh.

Phật lại kêu Vô Ngại Bồ tát mà nói: Thân người khó được mà nay tất cả chúng sanh đă được thân người rồi, sao không chịu tu nhân tích đức mà lại bỏ việc chân chánh, làm điều giả dối, gây biết bao nhiêu nghiệp ác để đến khi thân mạng chết rồi thần hồn phải sa đọa trong biển khổ, đau đớn trăm bề. Bằng hết thảy người đời nghe Kinh này, sanh ḷng tin kính làm theo, không hề trái nghịch th́ sẽ thoát khỏi hết tai nạn và được ra khỏi biển khổ, v́ có các vị thiện thần gia hộ, không có việc chi ngăn trở, mà lại được sống lâu, không bao giờ chết yểu.

Nguyên do nơi tấm ḷng tin chân chánh, nên mới được phước như vậy. C̣n nếu ai biên chép Kinh này thọ tŕ đọc tụng, y theo chánh pháp mà tu hành th́ công đức của người ấy vô lượng vô biên, không biết đâu mà tính kể cho xiết, đến ngày lâm chung người ấy sẽ chứng được quả Phật.

Phật lại bảo: Này Bồ tát Vô Ngại, như có người nào kiến thức sai lầm thường hay tin bậy, tất nhiên phải bị nạn tà ma ngoại đạo, các loài quỉ ly mị vọng lượng cũng như các loài chim cú chim ụt kêu lên những tiếng quái ác, lại thêm ác quỉ ác thần cùng tranh nhau đến làm náo loạn cả trong nhà, khiến cho xào xáo bệnh hoạn, sưng phù nhức nhối, chịu đủ chứng bệnh đau đớn khổ sở, không ngày giờ nào được yên ổn.

Bằng muốn hết tai nạn kia, cần phải thỉnh vị chân tu đạo đức giúp tụng Kinh này ba biến th́ những hung thần ác quỉ ấy thảy đều tiêu diệt mà bệnh cũng khỏi ngay, thân thể lành mạnh, b́nh phục như xưa. Ấy là nhờ công đức tụng Kinh Bát Dương này mà được chuyển họa thành phước vậy.

Bằng có người nào quá nhiều dâm dục, sân độc, ngu si, tham lam, ganh ghét, nhưng khi nghe thấy Kinh này liền phát tâm chánh tín cúng dường, nguyện tụng ba biến th́ các tật xấu kể trên thảy đều biến mất, rồi nhân đó phát tâm từ bi hỷ xả, sau sẽ chứng được quả Phật.

Lại nữa, Bồ tát Vô Ngại, bằng có thiện nam tín nữ nào muốn làm bất cứ công việc chi, trước cần tụng Kinh này ba biến, rồi sau mới làm, như: đắp nền xây tường, dựng nên nhà cửa, hoặc làm nhà phía nam, nhà phía bắc, xưởng bên đông, xưởng bên tây, nhà bếp, nhà khách, cửa ngơ, đào giếng, đóng cối xay, cối giă, làm kho tàng, chuồng trại nuôi các loài súc vật, v.v... Hoặc cất nhằm các phương hướng xung phạm tới Nhựt Du, Nguyệt Sát, Tướng Quân cùng Thái Tuế, Huỳnh Phan, Báo Vĩ, Ngũ Thổ (1), Địa Kỳ, Thanh Long, Bạch Hổ, Châu Tước, Huyền Vũ, hoặc phạm ngày giờ xung khắc như sáu ngày giáp (2), mười hai giờ địa chi (3) cùng là Thổ Úy, Phục Long. Tất cả hung thần ác quỉ cảm thấy oai lực của Kinh nên thảy đều ẩn trốn, lánh xa đi bốn phương, tiêu tan h́nh bóng, chẳng dám nhiễu hại nữa. Công việc làm được tốt lành, hưởng phước vô lượng.

Nếu có thiện nam tín nữ nào y theo lời Phật dạy mà thi hành th́ sau khi xây cất nhà cửa xong rồi, tất nhiên gia đạo được b́nh an lâu dài, lại thêm giàu sang vinh hiển, chẳng cần nhọc sức mưu cầu mà tự nhiên cũng có của cải đem tới.

Như có người nào đi buôn bán phương xa, hoặc làm quan phó nhậm, cùng tùng quân nhập ngũ mà tụng Kinh Bát Dương này ba biến th́ đều được an lành, nhà cửa hưng thạnh, bực người cao sang, con cháu vinh hiển, cha hiền con thảo, trai trung gái trinh, anh nhường em kính, vợ chồng ḥa thuận, hết ḷng hiếu kính phụng dưỡng song thân, các điều ước nguyện đều được thỏa măn.

Bằng có người nào bị quan quyền giam giữ, hoặc bị giặc cướp bắt đi, nên để hết tâm thành tụng Kinh này ba biến th́ tức khắc tai qua nạn khỏi.

C̣n như có người thiện nam tín nữ nào thường thọ tŕ đọc tụng cùng giúp người biên chép Kinh Bát Dương này th́ người ấy dầu rủi sa trong nước lửa cũng khỏi bị ch́m đắm thiêu đốt, hoặc ở trong núi rừng có nhiều hùm sói thú dữ, chúng nó thấy bóng người tụng Kinh Bát Dương th́ đều lánh xa không bao giờ dám hại đến tánh mạng, v́ người ấy có các vị thiện thần theo hộ vệ, chẳng những thế mà sau c̣n chứng được quả Phật nữa.

Hoặc có người nào miệng lưỡi xảo quyệt hay nói gian dối, thêu dệt, đâm thọc, thô tục, mà người ấy tự biết lỗi chừa bỏ, chuyên đọc tụng Kinh này th́ tiêu hết bốn lỗi trước, lại được tài biện thuyết không hề ngăn ngại, rồi sau cũng chứng được quả Phật.

Này các thiện nam tín nữ, phàm cha mẹ có tội, đến ngày lâm chung, chắc phải đọa vào địa ngục chịu trăm phần khổ năo, nếu được con cháu thành tâm tụng Kinh này bảy biến th́ cha mẹ thoát khỏi khổ ở địa ngục, thần hồn được sanh lên thiên đường, gặp phật nghe pháp, chứng được pháp nhẫn vô sanh trọn nên Phật đạo.

Phật lại kêu Bồ tát Vô Ngại mà nói: Kiếp quá khứ, dưới thời đức Phật Tỳ Bà Thi giáo hóa, có hàng nam nữ cư sĩ không hề tin bọn tà sư ngoại đạo mà chỉ tin theo Phật pháp, ra công biên chép Kinh Bát Dương và thường thọ tŕ đọc tụng Kinh này, muốn làm việc chi th́ cứ làm, không cần bói toán, coi ngày lựa giờ chi cả, cứ giữ một ḷng tin chân chánh, lại thường làm việc bố thí, cúng dường b́nh đẳng, nên mới được thân vô lậu, làm nên đạo Bồ tát, rồi sau chứng được quả Phật, hiệu là Phổ Quang Như Lai, thành bực Chánh Giác, kiếp tên Đại Măn, nước gọi Vô Biên. Nhân dân trong nước ấy đều có tâm chánh tín, tu hành theo hạnh Bồ tát nên mới được hưởng phước báo tốt đẹp như vậy. Ấy cũng do oai lực tŕ tụng Kinh Bát Dương này.

Lại nữa Bồ tát Vô Ngại, trong cơi Diêm Phù Đề, chỗ nào có để Kinh Bát Dương này th́ đều có tám vị Bồ tát, các vị phạm thiên vương cùng hết thảy thần linh đồng vây xung quanh ủng hộ Kinh ấy. Cho nên người tŕ tụng Kinh này cần phải sắm sửa hương hoa cúng dường như cúng Phật vậy.

Phật lại kêu Bồ tát Vô Ngại mà nói: Bằng có thiện nam tín nữ nào giúp các người đời, diễn nói Kinh này, giải rơ cho họ hiểu thấu được thực tướng, thông suốt lư cao sâu huyền diệu, th́ liền biết được chân lư của tâm ḿnh, tâm Phật và tâm Pháp. Hiểu biết được lư ấy rồi, tức nhiên trí huệ đầy đủ, sáu căn thanh tịnh.

Mắt thường thấy biết bao nhiêu là than sắc, song nhờ trí huệ liền nhận biết các than sắc ấy đều thuộc về lư không thật (giả tạm), mà cái không thật kia tạo nên thân sắc này, cho đến thọ tưởng hành thức cũng đều thuộc về lư không thật. Đó tức là Diệu Sắc Thân Như Lai.

Tai thường nghe biết bao nhiêu là thứ tiếng, song nhờ trí huệ liền nhận biết các thứ tiếng ấy đều thuộc về lư không thật, mà cái không thật kia tạo nên tiếng nói này. Đó tức là Diệu Âm Thinh Như Lai.

Mũi thường ngửi biết bao nhiêu là mùi hương, song nhờ trí huệ liền nhận biết các mùi hương ấy đều thuộc về lư không thật, mà cái không thật kia tạo nên mùi hương này. Đó tức là Hương Tích Như Lai.

Lưỡi thường nếm biết bao nhiêu là mùi vị, song nhờ trí huệ liền nhận biết các mùi vị ấy đều thuộc về lư không thật, mà cái không thật kia tạo nên mùi vị này. Đó tức là Pháp Hỷ Như Lai.

Thân thường cảm thấy biết bao nhiêu là sự đụng chạm êm dịu, song nhờ trí huệ liền nhận biết các sự đụng chạm êm dịu đó đều thuộc về lư không thật, mà cái không thật kia tạo nên sự đụng chạm này. Đó tức là Trí Thắng Như Lai.

Ư con người thường suy nghĩ phân biệt biết bao nhiêu là việc, song nhờ trí huệ liền nhận biết các việc ấy đều thuộc về lư không thật, mà cái không thật kia tạo nên các việc này. Đó tức là Pháp Minh Như Lai.

Bằng có thiện nam tín nữ nào thấy sáu căn đều hiển hiện trong nhân gian. Nếu miệng ḿnh nói những điều lành th́ nghiệp lành càng thêm nhiều, rồi sẽ làm nên Phật đạo. C̣n miệng nói những điều độc ác th́ nghiệp ác càng thêm nhiều, ắt phải đọa vào địa ngục.

Phật bảo Bồ tát Vô Ngại: Về chân lư của việc lành việc ác rất rơ ràng, chẳng nên không tin. Ông nên hiểu thân tâm con người, thật là pháp khí của Phật.

Cũng như 12 bộ Đại Tạng Kinh đă có từ đời vô thủy đến nay mà tụng hoài vẫn không hết và không hề hao tổn chút nào. Kinh tạng của Như Lai duy có những bực thức tâm kiến tánh mới tỏ biết mà thôi, c̣n các bực thinh văn, phàm phu làm sao hiểu thấu được.

Phật lại bảo Bồ tát Vô Ngại nữa rằng:

Bằng có người nào đọc tụng kinh này mà tỏ ngộ được thực tướng, tức biết thân tâm này chính thật là pháp khí của phật. C̣n như người nào say mê đàng dục lạc, không tỉnh giấc mộng hồn, chẳng biết thân tâm ḿnh là căn bổn của Phật pháp, chắc người đó phải trôi nổi trong sáu nẻo luân hồi, đọa đày trong ba đường dữ, đắm ch́m liên mien trong biển khổ, không được nghe đến danh từ Phật pháp.

Lúc đó, có năm trăm vị thiên tử ở trong đại chúng nghe Phật thuyết pháp rồi đều chứng được pháp Nhăn Tịnh, rất đổi vui mừng, liền phát nguyện sẽ tu tới quả vị Phật.

 

PHẦN THỨ BA

GIẢI RƠ CHÁNH ĐẠO VỀ VIỆC SANH TỬ TẨN TÁNG

Bồ tát Vô Ngại lại bạch Phật rằng:

Ngưỡng bạch đức Thế Tôn, tất cả người đời đều lấy việc sanh tử là quan trọng, nhưng khi sanh chẳng lựa ngày, hễ tới giờ th́ sanh; c̣n khi chết cũng không lựa ngày, hễ tới giờ th́ chết, cớ sao việc tẩn liệm an táng lại phải chọn ngày lành giờ tốt rồi mới tẩn liệm an táng? Nhưng sau khi tẩn liệm an táng rồi th́ chỉ thấy tai họa đem tới, phần nhiều con cháu thường nghèo hèn khốn khổ, chứ ít thấy giàu sang vinh hiển. Thỉnh cầu đức Thế Tôn mở lượng từ bi thương xót các người mê tối kia, giảng rơ chánh pháp nhân duyên sanh tử do đâu mà có, khiến cho họ được tỉnh ngộ trở về với chánh đạo, không c̣n làm những việc sai lầm như trước nữa.

Phật nói: Lành thay, tốt thay! Ông thật có ḷng thương những người mê tối ấy mà cầu hỏi Như Lai về việc sanh tử cùng phép tẩn táng. Vậy ông hăy chú ư mà nghe, tôi nay v́ ông mà nói rơ về chân lư của trí huệ và chánh pháp của đại đạo.

Luận về cái thể trời đất rộng lớn, c̣n mặt trời mặt trăng vẫn luôn tỏ sáng th́ năm tháng ngày giờ đều tốt, không có chi là khác lạ cả.

Này Bồ tát Vô Ngại, xưa kia ông Nhân Vương Bồ tát có tấm ḷng từ bi rộng lớn, thương xót người đời không khác nào cha mẹ thương con, nên mới giáng sanh xuống cơi trần làm vị nhân chủ, cũng như cha mẹ nhân dân.

Đó rồi mới thuận theo người đời mà dạy bày ra phong tục, làm lịch để biết tính năm tháng ngày giờ, ban truyền trong thiên hạ, cho biết mỗi năm có bốn mùa tám tiết, rồi c̣n phân ra những ngày trực b́nh, trực măn, trực thành, trực thâu, trực khai, trực trừ, trực chấp, trực nguy, trực phá, trực định, trực bế, trực kiên. Những người ngu tối không biết xét theo chân lư mà dùng, lại nhè tin theo văn tự, nên không tránh được tai họa. Chẳng những thế, lại c̣n rước bọn tà sư về nhà vẽ bùa yểm trấn, nói năng hoang đàng, bày đặt cúng cầu tà thần, lễ tế ngạ quỉ. Làm như thế chỉ gây thêm tội lỗi, rồi tự ḿnh phải chịu lo phiền khổ năo.

Mấy người như vậy chẳng những gây tai họa cho ḿnh mà c̣n mắc tội trái nghịch chánh lư của trời đất, thành thử không khác nào bỏ ánh sáng của mặt trời mặt trăng mà chui vào chỗ tối, trái hẳn với chánh đạo rộng lớn. Không những thế, lại c̣n thường kiếm coi kinh sách của tà sư ngoại đạo, đó mới thật là trái ngược vậy.

Phật lại kêu Bồ tát Vô Ngại mà nói: Ông nên khuyên những thiện nam tín nữ là lúc gần sanh, nên tụng Kinh Bát Dương này ba biến th́ sẽ sanh được dễ dàng và rất tốt lành, đứa con ấy sẽ được thông minh trí huệ, đầy đủ phước đức, không sợ chết yểu. C̣n trong lúc gần chết, cũng nên tụng Kinh Bát Dương này ba biến th́ sẽ được tốt lành không có việc chi làm cho tổn hại cả.

Này Bồ tát Vô Ngại, ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt, cho đến năm nào cũng đều tốt cả. Chẳng có năm tháng ngày giờ nào mà không tốt. Bởi vậy, hễ lo việc tẩn liệm an táng rồi, nên tức thời tụng Kinh Bát Dương này bảy biến rất là tốt lành, không những vong nhân được hưởng phước rất nhiều mà con cháu cũng được giàu sang sống lâu, đến khi lâm chung đều nên Phật đạo.

Lại nữa Bồ tát Vô Ngại, như chỗ đất mai táng đó, chẳng cần phân Đông Tây Nam Bắc làm ǵ, thấy cuộc đất ấy được yên ổn, người đời bằng ḷng vui thích th́ quỉ thần cũng ưng thuận vui thích, nhưng cốt yếu phải tụng Kinh Bát Dương này ba biến rồi sẽ mai táng, xây cất phần mộ, tuyệt nhiên không có tai họa ǵ cả mà gia đ́nh thân quyến lại giàu sang, thật rất tốt lành.

Khi đó, đức Thế Tôn muốn nhắc lại nghĩa trên, nên mới nói kệ rằng:

Ngày nào tính việc cũng đều tốt,

Giờ nào tẩn táng cũng đều hay,

Sanh tử cần phải tụng kinh này,

Thật rất tốt lành nhiều lợi ích.

Tháng nào cũng là tháng lành hết,

Năm nào cũng là năm tốt cả,

Tụng kinh rồi mới lo tẩn táng,

Muôn đời sung sướng hưởng vinh hoa.

Lúc ấy trong đại chúng có bảy ngàn muon người nghe Phật thuyết pháp xong, th́ long dạ mở mang sáng suốt, bỏ tà theo chánh, v́ nhờ nghe pháp của Phật dạy mà dứt hẳn ḷng nghi hoặc, cùng đều phát tâm rộng lớn, nguyện sẽ tu đến bực Phật.

PHẦN THỨ TƯ

LUẬN VỀ VIỆC CƯỚI GẢ Ở ĐỜI

Lúc bấy giờ, Bồ tát Vô Ngại lại bạch Phật rằng: Ngưỡng bạch đức Thế Tôn, tất cả người đời đều lấy sự cưới gả làm nghĩa than t́nh, nhưng trước đó, họ c̣n so đôi tuổi coi có hợp, rồi mới chọn ngày giờ tốt, làm lễ cưới hỏi, nhưng sau ngày thành hôn, thường nhận thấy vợ chồng ăn ở ḥa thuận, giàu sang, sống lâu th́ ít; c̣n gặp cảnh nghèo khổ, sanh ly tử biệt th́ nhiều.

Tất cả sự mê tín lựa chọn đó, tại sao kết cuộc lại sai khác như vậy? Ngưỡng cầu đức Thế Tôn dạy rơ về vấn đề đó để chúng tôi được hết sự nghi ngờ.

Phật nói: Các ông hăy chú ư nghe cho rơ lời ta giải đây. Luận trong trời đất về âm dương cần phải tương đối. Như mặt trời hợp khí âm, mặt trăng hợp khí dương, nước hợp âm, lửa hợp dương, trai hợp âm, gái hợp dương (4). Ấy là khí trời đất ḥa hợp, nên hết thảy cỏ cây đều nương theo khí âm dương mà sanh sôi nẩy nở. Mặt trời mặt trăng xây vần thuận theo bốn mùa tám tiết, mưa nắng điều ḥa, tất cả muôn loài mới tồn tại. Trai gái ḥa hợp mới sanh sản ra con cháu. Đó là lẽ thường của trời đất, cũng là lư tự nhiên và cũng là vấn đề cần thiết ở đời vậy.

Này Bồ tát Vô Ngại, những hạng người thiếu học mê tối chẳng biết phân biệt tà chánh, nên tin theo thầy tà bày đặt bói toán để cầu sự tốt lành mà họ lại không chịu làm những việc lành, chỉ cứ gây ra toàn nghiệp ác! Chẳng những khi sanh tiền bị tai họa liên miên mà tới khi mạng chung, họ ít tránh khỏi sa đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong bọn họ, nếu ai được trở lại làm người th́ rất ít, ít như chút đất dính nơi đầu móng tay; c̣n những người bị sa đọa vào ba đường dữ th́ rất nhiều, nhiều như đất nơi đại địa vậy.

Lại nữa, Bồ tát Vô Ngại, những người được trở lại làm người tin theo chánh pháp tu hành chỉ có một số ít, ít như chút đất dính nơi đầu móng tay; c̣n hạng người mê tín, chuyên gây nghiệp ác th́ lại rất nhiều, nhiều như đất nơi đại địa vậy.

Này Bồ tát Vô Ngại, nếu người đời muốn kết hôn nhơn, chẳng cần phải coi mạng thủy mạng hỏa khắc nhau hay bào thai niên mạng chẳng hợp làm chi, duy chỉ cần coi trong bộ sách Lộc Mạng (5) để biết rơ phước đức của đôi bên nhiều ít, rồi nương theo đó mà kết làm quyến thuộc, song đến ngày cưới, phải tụng kinh này ba biến rồi mới thành thân th́ mọi việc đều tốt lành cả, nào cửa cao nhà rộng, hưởng cảnh giàu sang.

C̣n con cháu đều làm nên danh phận, thông minh sang suốt lại thêm tài năng tột chúng, biết ăn ở hiếu thuận kính nhường, thật rất tốt đẹp, không hề có nạn thương vong yểu tử, phước đức đầy đủ. Tất cả về sau đều thành Phật đạo.

Khi ấy có tám vị Bồ tát nương nhờ oai thần của Phật mà chứng được phép Đại Tổng Tŕ (6) đều phát nguyện thường ở trong thế gian đồng sanh chung lộn với người đời, đem hết tài năng phá bọn tà giáo để lập lại nền chánh đạo, hầu cứu độ tất cả bốn loài (7) tu tới bực giải thoát.

Danh hiệu tám vị Bồ tát kể ra như sau:

1) Bạt Đà Bà La Bồ tát lậu tận ḥa. (8)

2) La Lân Na Kiệt Bồ tát lậu tận ḥa.

3) Kiều Việt Đẩu Bồ tát lậu tận ḥa.

4) Na La Diên Bồ tát lậu tận ḥa.

5) Tu Di Thâm Bồ tát lậu tận ḥa.

6) Nhâm Kỳ Đạt Bồ tát lậu tận ḥa.

7) Ḥa Luân Điều Bồ tát lậu tận ḥa.

8) Vô Duyên Quan Bồ tát lậu tận ḥa.

Lúc đó, tám vị Bồ tát đều bạch Phật rằng: Ngưỡng bạch đức Thế Tôn, chúng tôi nhân trước kia nhờ được chư Phật truyền dạy cho phép thần chú đà la ni, nay chúng tôi định đọc thần chú ấy để ủng hộ những người thọ tŕ đọc tụng Kinh Bát Dương, tuyệt nhiên không có chi lo sợ. V́ thần lực của chú ấy khiến cho hết thảy những loài hung dữ không dám thương tổn đến những vị nào tụng kinh này.

Ngay lúc ấy, tám vị Bồ tát đồng ra đứng trước Phật mà tụng chú rằng:

A dà ni, a dà ni, a tỳ la, mạn lệ, mạn đa lệ, xà lê.

Ngưỡng bạch đức Thế Tôn, bằng có kẻ hung dữ nào muốn đến làm phiền vị đang tụng Kinh Bát Dương, hễ nghe chúng tôi đọc thần chú này, tức th́ đầu kẻ ấy sẽ bể ra làm bảy mảnh như nhánh cây A lê vậy.

PHẦN THỨ NĂM

CHỈ RƠ VỀ TÊN KINH

Lúc bấy giờ, Bồ tát Vô Biên Thân liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi tới trước Phật, quỳ gối chấp tay mà bạch rằng: Ngưỡng bạch đức Thế Tôn, duyên cớ nào tên Kinh lại kêu là Bát Dương? Thỉnh cầu đức Thế Tôn giải rơ cho chúng tôi được hiểu nghĩa lư, khiến cho tất cả được tỏ ngộ bổn tâm, thấu rơ tri kiến của Phật, hầu đoạn trừ hết ḷng nghi hoặc.

Phật bảo Bồ tát Vô Biên Thân rằng: Lành thay lời ông vừa hỏi! Các ông hăy lóng nghe cho rơ, nay tôi sẽ v́ đại chúng mà giải rơ nghĩa lư Kinh Bát Dương này.

Chữ BÁT có nghĩa là phân chia rành rẽ. C̣n chữ DƯƠNG th́ có nghĩa là giải rơ cái lư đại thừa thành phật. Hiểu thấu được lư ấy th́ mới hay phân rành được nhân duyên của tám thức, không có chỗ nào là không thấu hiểu.

Phật lại nói: Dùng tám thức ấy làm bề ngang, c̣n chữ Dương Minh làm bề dọc. Ngang dọc phù hợp với nhau tức thành bộ kinh giáo, cho nên mới kêu là Kinh Bát Dương.

Tám thức ấy là:

1) Con mắt thấy liền nhận biết sắc tốt hay xấu.

2) Lỗ tai nghe liền nhận biết tiếng lành hay dữ.

3) Lỗ mũi ngửi liền nhận biết mùi thơm hay hôi.

4) Cuống lưỡi nếm liền nhận biết vị mặn hay lạt.

5) Cái thân đụng tới vật ǵ liền nhận biếtvật ấy mềm hay cứng.

6) Cái ư biết phân biệt tất cả mọi thứ.

7) Cái thức Hàm tàng chứa đầy đủ các thứ hột giống.

8) C̣n thức A lại da th́ bao trùm hết thảy.

Như vậy là phân chia rành rẽ cội gốc của tám thức, có chi đâu mà không thấu hiểu. Phải biết hai con mắt thật là Quang Minh Thiên, mà trong Quang Minh Thiên đó, liền hiện ra đức Nhựt Nguyệt Quang Minh Thế Tôn. Hai lỗ tai thật là Thinh Văn Thiên, mà trong Thinh Văn Thiên đó, liền hiện ra đức Vô Lượng Thinh Như Lai.

Hai lỗ mũi thật là Phật Hương Thiên, mà trong Phật Hương Thiên đó, liền hiện ra đức Hương Tích Như Lai. Cái cuống lưỡi thật là Pháp Vị Thiên, mà trong Pháp Vị Thiên đó, liền hiện ra đức Pháp Hỷ Như Lai.

Cái thân thật là Tỳ Lư Giá Na Thiên, mà trong Tỳ Lư Giá Na Thiên đó, liền hiện ra đức Thành Tựu Tỳ Lư Giá Na Phật. Người nào tự thấy trong tâm ḿnh có Cảnh Tượng Phật th́ liền hiện ra đức Phật Tỳ Lư Giá Na Quang Minh.

Cái ư thật là Vô Phân Biệt Thiên, mà trong Vô Phân Biệt Thiên đó, liền hiện ra đức Bất Động Như Lai. Cái tâm thật là Pháp Giới Thiên, mà trong Pháp Giới Thiên đó, liền hiện ra đức Không Vương Như Lai.

Cái thức Hàm tàng thật là Thức Thiên nên mới diễn nói ra Kinh A Hàm và bộ Kinh Đại Bát Nhă Niết Bàn. C̣n cái thức A lại da thật là rộng lớn nên mới diễn nói ra bộ Kinh Đại Trí Độ luận và bộ Kinh Lăng Già luận.

Này Bồ tát Vô Biên Thân, ông nên hiểu: Phật tức là Pháp, mà Pháp cũng tức là Phật, hiệp lại làm một thể tướng liền hiện ra đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai.

Trong khi Phật nói Kinh Bát Dương này th́ hết thảy núi sông đất bằng cùng sáu phương đều chuyển động và lại có ánh sang rực rỡ chiếu khắp trời đất lồng lộng mênh mông không thể kể xiết, tất cả những chỗ tối tăm đều đồng loạt tỏ sáng, cho đến tất cả địa ngục cũng đều tiêu mất, tất cả tội nhân đều được thoát khổ.

Khi ấy trong đại chúng, có tám muôn tám ngàn vị bồ tát đồng thời chứng quả Phật và cùng chung một hiệu là Không Vương Như Lai, kiếp kêu Ly Cấu.

C̣n một vị Phật xuất thế độ đời bấy giờ tên hiệu là Vô Biên. Hết thảy nhân dân trong kiếp đó đều được quả vị Bồ tát. V́ những người ấy đồng cương quyết tu theo sáu pháp ba la mật, không có ḷng phân chia ghen ghét, nên chứng được bực Vô Tranh Tam Muội (chánh định).

Có sáu muôn sáu ngàn vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều chứng được pháp Đại tổng tŕ, nên hiểu thấu được lư nhứt thừa của Phật.

Cũng trong hội đó, có vô số hàng trời, rồng, quỉ dạ xoa, thần càn thát bà, thần a tu la, thần ca hầu la, thần khẩn na la, thần ma hầu la dà cùng hàng người và hạng không phải người đều chứng được pháp Nhăn Tịnh, dốc ḷng tu hạnh Bồ tát.

PHẦN THỨ SÁU

LỜI PHÚ CHÚC

Phật kêu Bồ tát Vô Biên Thân mà nói: Bằng có người nào được làm quan thăng chức, cùng ngày dọn về ở nhà mới, phải trai giới thiết lễ tụng kinh này ba biến th́ được lợi lộc rất lớn v́ có các vị thiện thần theo ủng hộ, nên nội gia quyến đều được khương ninh trường thọ, phước đức đầy đủ.

Này Bồ tát Vô Biên Thân! Bằng có thiện nam tín nữ nào phát tâm tụng kinh này một biến th́ cũng được phước như tụng hết thảy các bộ kinh một biến. C̣n như biên chép kinh này một quyển th́ công đức cũng bằng biên chép hết thảy các bộ kinh khác. Kể về công đức th́ rất rộng lớn như cơi hư không, chẳng biết đâu là bờ bến mà đo lường được, rồi sau đó, các người ấy cũng đều được thành quả Phật.

Phật lại bảo Bồ tát Vô Biên Thân: Bằng trong chúng sanh, có người nào không tin chánh pháp của Phật, chấp tâm tà kiến, vừa nghe Kinh Bát Dương này đă buông lời phỉ báng, bảo kinh ấy không phải Phật nói.

Người ấy trong lúc sanh tiền phải mang bệnh cùi, lở lói đầy người, máu mủ cùng khắp, dơ bẩn tanh hôi, ai trông thấy cũng nhờm gớm.

Chẳng những thế mà bệnh c̣n hành cho tới ngày chết, rồi thần hồn phải đọa ngay vào Vô gián địa ngục. Cái ngục này quanh năm suốt tháng bốn bề đều có lửa cháy đỏ rực, trên táp xuống, dưới bốc lên, nóng như thiêu đốt. Lại c̣n bị quỉ sứ hành h́nh, lấy giáo nhọn đinh ba đâm nát thân thể, c̣n cho uống nước đồng sôi làm cho gân xương đều tan nát ră rời. V́ nghiệp báo chưa hết, nên lại được hoàn h́nh để chịu hành tội, một ngày một đêm chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cứ đành phải chịu cực h́nh đau khổ như thế, không có giây phút nào ngừng.

V́ bọn đó không tin chánh pháp, phỉ bang chân kinh, nên mới bị quả báo như vậy!

Phật v́ những người mắc tội đó, nên mới nói bài kệ này:

Thân này vốn tự nhiên mà có,

Năm vóc cũng tự nhiên đầy đủ,

Thân lớn cứ tự nhiên lớn lên,

C̣n già vẫn tự nhiên già lần.

Sanh ắt tự nhiên phải sanh ra,

Chết hẳn tự nhiên phải chết mà,

Muốn cầu sống lâu cũng không được,

Mà mong chết sớm cũng không xong.

Sự khổ sự vui do ḿnh tạo,

Điều tà điều chánh tự ḿnh theo,

Định muốn khởi làm công việc chi,

Chí thành tụng kinh chẳng coi bói.

Ngàn đời muôn kiếp gieo giống lành,

Chứng đạo bồ đề chuyển pháp luân.

 

PHẦN THỨ BẢY

CHỨNG NGỘ LƯ NHIỆM MẦU

Khi Phật nói kinh này rồi, tất cả đại chúng đều khen xưa nay chưa từng được nghe pháp này. Nay Phật nói cho nghe pháp huyền diệu, nên tâm trí được mở mang trong sáng, vui mừng hớn hở đều hiện bày ra sắc tướng Phật mà chẳng phải tướng Phật v́ là không chấp tướng. Thấu được chỗ tri kiến của Phật và tỏ ngộ chỗ tri kiến của Phật mà không chấp sự thấu hiểu và tỏ ngộ đó, và cũng không chấp một pháp nào cả. Như thế mới hiểu được cái vui của cơi niết bàn.

Khi ấy đức Thế Tôn muốn nhắc lại những lời mầu nhiệm trên, nên nói bài kệ này:

Thân tướng tốt, sáu căn trọn đủ,

Muôn ức người lành đă được sanh,

Hăng hái chuyên làm hạnh bố thí,

Làm người chẳng xẻn cũng không tham.

Phụ nữ được nghe pháp này rồi,

Phát tâm hớn hở rất vui mừng,

Ngày sau thoát khỏi thân phụ nữ,

Tái sanh ắt được làm nam tử.

Các thứ đao binh chẳng hại đặng,

Độc trùng thú dữ cũng lánh xa,

Quan quyền cho chí phường giặc cướp,

Muốn hại người đó cũng không xong.

Người đời trông thấy đều kính mến,

Trăm ngàn tai nạn đều tiêu hết,

Trước sau rốt ráo chẳng bị hại,

Trai gái ai ai tụng Kinh này,

Th́ được phước đức như trên nói.

PHẦN THỨ TÁM

PHỤNG HÀNH THỦ HỘ

Khi bấy giờ, các vị Bồ tát cùng Bồ tát Di Lặc và bốn vị Đại thiên vương đồng bạch Phật rằng: Ngưỡng bạch đức Thế Tôn, chúng tôi cùng nhau phát nguyện ủng hộ Kinh Bát Dương thần chú và xin gắng sức cứu giúp bảo hộ những người nào chí thành tụng kinh này, dầu có mắc bệnh tật chi đi nữa, cũng khiến cho được lành mạnh hết. Rồi đó, các vị Bồ tát cùng ông Xá Lợi Phất và các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hiệp với hàng trời, rồng, quỉ, thần, a tu la, và chuyển luân thánh vương đồng vui mừng đứng lên đảnh lễ Phật và nguyện để hết ḷng tin làm theo chánh pháp của Phật đă dạy.

 

NGỢI KHEN KINH BÁT DƯƠNG

Kinh Bát Dương thật đạo chân chánh,

Ba đời chư phật nói rơ ràng,

Tám vị Bồ tát đồng tâm giúp,

Chư vị thần linh cũng vây quanh.

Đời trước tu, phát huệ thành Phật,

Đời này ai nghe đều tỏ ngộ,

Muốn làm việc chi tụng kinh này,

Đă là người lành không chết yểu.

Tôi nay nguyện độ khắp các loài,

Cầu nguyện điều chi đều thỏa măn.

Từ trước tới nay bị vơng thức,

Nên có thân rồi chịu gian nan,

Bốn đại, tham sân si thiêu đốt,

Sáu căn, mười triền sử buộc ràng.

Ầm ầm gió nghiệp thổi ép tới,

Núi vô minh chận trước lờ mờ,

Đắm mê dục lạc hồn chơi vơi,

Lửa tham sân đột nhiên lừng cháy,

Nghĩ nhớ ân ái biển sanh tử,

Lai láng đắm ch́m dưới sóng t́nh,

Như rùa mù kiếm bọng cây trôi,

Như hột cải gieo khó trúng kim,

Phật ở trong thân đâu Phật khác,

Thánh hiền lập giáo sửa tâm người.

 

MA HA BÁT NHĂ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhă Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhăn nhĩ tỷ thiệt thân ư, vô sắc thinh hương vị xúc pháp. Vô nhăn giới, năi chí vô ư thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, năi chí vô lăo tử, diệc vô lăo tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát Nhă Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư phật y Bát Nhă Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Cố tri Bát Nhă Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chân thực bất hư.

Cố thuyết Bát Nhă Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.” (Câu chót tụng 3 lần)

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT

(Mỗi danh hiệu, một tiếng chuông, một lạy)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

Nam mô Phổ Hiền Bồ tát.

Nam mô Vô Ngại Bồ tát.

Nam mô Phổ Quang Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Nam mô Diệu Âm Thinh Như Lai.

Nam mô Hương Tích Như Lai.

Nam mô Pháp Hỷ Như Lai.

Nam mô Trí Thắng Như Lai.

Nam mô Pháp Minh Như Lai.

Nam mô Nhân Vương Bồ tát.

Nam mô Bạt Đà Bà La Bồ tát.

Nam mô La Lân Na Kiệt Bồ tát.

Nam mô Kiều Việt Đẩu Bồ tát.

Nam mô Na La Diên Bồ tát.

Nam mô Tu Di Thâm Bồ tát.

Nam mô Ḥa Luân Điều Bồ tát.

Nam mô Vô Duyên Quan Bồ tát.

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát.

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Minh Thế Tôn.

Nam mô Vô Lượng Thinh Như Lai.

Nam mô Thành Tựu Tỳ Lư Giá Na Phật.

Nam mô Cảnh Tượng Phật.

Nam mô Lư Xá Na Quang Minh Phật.

Nam mô Đại Thông Trí Thắng Như Lai.

Nam mô Bất Động Như Lai.

Nam mô Không Vương Như Lai.

Nam mô Vô Biên Như Lai.

Nam mô Di Lặc Bồ tát.

Nam mô Xá Lợi Phất Bồ tát.

NGỢI KHEN

Kinh Bát Dương bí mật,

Pháp mầu nhiệm khó lường.

Bực tam thừa tỏ thấu chứng thành phật,

Sáu trí đều trọn thấu rơ ràng,

Muôn đức thật trang nghiêm.

Chư phật đồng giáng chốn đạo tràng.

Nam mô Vô Ngại Bồ tát. (Niệm 3 lần)

 

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

Tốc văng Vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền năo,

Nguyện đắc trí huệ, chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

 

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngă đẳng dữ chúng sanh,

Giai cộng thành Phật đạo.

TAM QUI

Tự qui y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải Đại Đạo, phát vô thượng tâm. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Tự qui y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Tự qui y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

C H U N G

Chú thích:

(1) Ngũ thổ là Thổ phủ, Thổ ôn, Thổ cấm, Thổ phù, Thổ tinh.

(2) Lục giáp là Giáp Tư, Giáp Dần, Giáp Th́n, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất.

(3) 12 chi là Tư, Sửu, Dần, Mẹo, Th́n, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

(4) Âm là cung Ly, dương là cung Khảm.

(5) Sách Lộc Mạng là bộ Tam Hội Thông Mạng, bộ Tam Thế Diễn Cầm, và bộ Tử Vi Đẩu Số, trọn pho ba bộ.

(6) Tổng tŕ là thần chú hay c̣n gọi là đà la ni.

(7) Bốn loài là loài có thai, loài đẻ trứng, loài dưới nước, loài hóa sanh.

(8) Lậu tận ḥa là các vị Bồ tát ở cơi trên xuống cơi trần để tế độ người đời. Tuy ở cơi trần mà tâm không nhiễm trần nên gọi là lậu tận ḥa.

 

Xem bản dịch khác.

     
 

Trở lại

 
   
   
   

Trở lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com