Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

 

Hán dịch: Trung Thiên Trúc Sa-môn Bát-lạt-mật-đế

Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

--------------------------------------------------------------------------------

Chương Niệm Phật Viên Thông của Đại Thế Chí Bồ-Tát

--------------------------------------------------------------------------------

 

Lúc bấy giờ Đại Thế Chí Pháp Vương Tử và 52 vị Bồ-Tát đồng hạnh như ngài, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi bạch rằng:

 

"Con nhớ thuở xưa Hằng Hà sa số kiếp, có Đức Phật xuất thế tên là Vô Lượng Quang. Khi ấy có 12 Đức Như Lai kế nhau xuất thế trong một kiếp. Đức Phật sau cùng tên là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật đó đă dạy con Niệm Phật Tam-muội.

 

Ví như có hai người, một người luôn nhớ, c̣n một người luôn quên. Hai người như thế, dù gặp cũng như chẳng gặp, dù thấy cũng như chẳng thấy. Nhưng nếu cả hai đồng nhớ nhau th́ họ sẽ luôn nhớ măi. Cho đến từ đời này sang đời khác, họ sẽ như h́nh với bóng và không bao giờ xa cách.

 

Chư Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn th́ dẫu mẹ có nhớ nhưng cũng chẳng biết làm sao. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, th́ mẹ và con sẽ đời đời không bao giờ ĺa xa.

 

Nếu tâm của chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, th́ hiện tại cùng vị lai sẽ nhất định thấy Phật. Do cách Phật chẳng xa nên không cần dùng phương tiện, tâm sẽ tự khai mở, như người gần hương thơm th́ thân sẽ có mùi hương. Đây gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.

 

Lúc xưa con ở Nhân Địa đă dùng tâm niệm Phật mà nhập Vô Sanh Nhẫn. Giờ con ở thế giới này nhiếp thọ những ai niệm Phật về cơi Tịnh Độ.

 

Phật hỏi về viên thông. Con không có tuyển lựa [để xem Pháp môn nào là hay nhất], mà con chỉ nhận thấy rằng: thu nhiếp trọn cả sáu căn, tịnh niệm kế nhau để đắc tam-ma-địa. Đây là Pháp môn đệ nhất."

 

Bản dịch: 11/9/2011, hiệu đính: 30/6/2012

 

     
 

Trở lại

 
   
   
   

Trở về mục lục Kinh Tạng

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com