Tng Thư Pht Hc

    

LÁ THƯ TỊNH ĐỘ

(Trích Lục Những Lá Thư Của Đại Sư Ấn Quang)

 

Ôi! Đường Tây phương rộng răi thênh thang.

Thẳng bước về nhà chẳng cần hỏi lối.

Do tự ḿnh chẳng về, chứ hễ về liền được.

Gió trăng quê cũ há ai tranh?

Ấn Quang Đại sư

 

Thư Gởi

Thư gởi Ḥa Thượng Thể An chùa Đại Hưng Thiện

Thư gởi thầy Minh Bổn

Thư gởi ḥa thượng Quảng Huệ

Thư gởi sư Ngộ Khai

Thư gởi sư Căn Kỳ chùa Tứ Minh Quán Tông

Thư gởi Dung Minh đại sư

Thư gởi pháp sư Đế Nhàn

Thư hỏi thăm bệnh pháp sư Đế Nhàn

Thư gởi pháp sư Đức Sâm

Thư gởi Hoằng Nhất thượng nhân

Thư gởi Tịch Sơn Ḥa Thượng ở chùa Vạn Thọ, Dương Châu

Thư gởi sư Khang Trạch

Thư gởi sư Ngọc Trụ

 

Thư giới thiệu sử dụng xà-pḥng Tam Tinh làm bằng chất béo thực vật

Thư gởi cư sĩ Đinh Phước Bảo

Thư gởi ông Đoàn Chấp Chánh

Thư gởi cư sĩ Vệ Cẩm Châu

Thư gởi cư sĩ Trần Tích Châu

Thư gởi cư sĩ Triệu Phụng Chi

Thư gởi cư sĩ Quan Quưnh Chi

Thư gởi hai vị cư sĩ Quan Quưnh Chi và Vương Nhất Đ́nh

Thư gởi cư sĩ Trần Huệ Cung

Thư gởi cư sĩ Trang Huệ Cự

Thư gởi cư sĩ Phương Thánh Dận

Thư gởi cư sĩ Nhiếp Vân Đài

Thư gởi cư sĩ Quách Phụ Đ́nh

Thư gởi nữ sĩ Ngô Huệ Đức

Thư gởi cư sĩ Tự Giác

Thư gởi cư sĩ Trương Tịnh Giang

Thư gởi hiếu liêm Tiêu Vĩnh Hoa ở Quảng Đông

Thư gởi nữ sĩ Từ Phước Hiền

Thư gởi cư sĩ Bao Sư Hiền

Thư gởi cư sĩ Ngô Bích Hoa

Thư gởi cư sĩ Tạ Dục Hoài

Thư gởi cư sĩ Nguyễn Ḥa Khanh

Thư gởi cư sĩ Hồ Tử Hốt

Thư gởi tiên sinh Thích Hữu Khanh

Thư gởi Châu Pháp Lợi đồng tử

Thư gởi cư sĩ Châu Pháp Lợi

Thư gởi cư sĩ Cao Khế Lư

Thư gởi cư sĩ Quách Trang Ngộ

Thư chỉ dạy cư sĩ Sài Dă Ngu

Thư gởi cư sĩ Tâm Nguyện

Thư gởi cư sĩ Từ Úy Như

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên

Thư gởi cư sĩ Cao Hạc Niên

Thư gởi cư sĩ Hứa Khoát Nhiên ở Quảng Đông

Thư gởi cư sĩ La Thế Phương

Thư gởi cư sĩ Minh Quang

Thư gởi Cố mẫu Từ phu nhân ở Hải Diêm

Thư gởi cư sĩ Quách Vũ Tam

Thư gởi cư sĩ Lâm Chi Phần ở Thái Thuận

Thư gởi cư sĩ Lưu Đ́nh Thành ở Phước Kiến

Thư gởi hội Phóng Sanh ở Đại Đồng, Tuyền Châu

Thư gởi cư sĩ Hồ Tác Sơ

Thư gởi nữ sĩ Hoàng Châu Phước Thuần

Thư gởi đốc quân Trần Bá Sanh ở Thiểm Tây

Thư gởi Mă Khế Tây

Thư gởi y sĩ Mă Tinh Tiều

Thư gởi cho cư sĩ Lư Huệ Trừng bàn về chuyện [xử trí] tro thiêu hóa kinh và tiền văng sanh

Thư gởi tổng nhung Trương Liên Thắng

Thư gởi cư sĩ Tạ Dung Thoát

Thư gởi cư sĩ Ngụy Mai Tôn

Thư gởi nữ sĩ Châu Phước Uyên

Thư gởi hai vợ chồng ông X….

Thư gởi cư sĩ X… ở Vĩnh Gia

Thư gởi cư sĩ X… (viết thay sư Liễu Dư)

Thư gởi phu nhân X… ở Hải Diêm

Trở lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com