Tng Thư Pht Hc

    

MÔNG SƠN THÍ THỰC

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam tóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

 

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

 

Nhược nhân dục liễu tri,

Tam thế nhất thiết Phật,

Ưng quán pháp giới tính,

Nhất thiết duy tâm tạo. (3 lần)

 

Phá địa ngục chân ngôn :

 

Án già la đế da sa bà ha. (3 lần)

 

Phổ triệu thỉnh chân ngôn :

 

Nam mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga, đá da. (3 lần)

 

Giải oan kết chân ngôn :

 

Án tam đà la, già đà, sa bà ha.

(3 lần)

                       

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô minh vương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (3 lần)

           

Quy y Phật,

Quy y Pháp,

Quy y Tăng,

Quy y Phật lưỡng túc tôn,

Quy y Pháp ly dục tôn,

Quy y Tăng chúng trung tôn,

Quy y Phật Kính,

Quy y Pháp Kính,

Quy y Tăng Kính. (3 lần)

 

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân, khẩu, ư chi sở sinh.

Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

           

Hữu t́nh sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân, khẩu, ư chi sở sinh.

Nhất thiết hữu t́nh giai sám hối.

             

Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân, khẩu, ư chi sở sinh.

Nhất thiết cô hồn giai sám hối.

 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền năo vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)

 

Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ,

Tự tính phiền năo thệ nguyện đoạn,

Tự tính pháp môn thệ nguyện học,

Tự tính phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)

 

Diệt định nghiệp chân ngôn :

 

Án bát la mạt lân đà nănh sa bà ha. (3 lần)

 

Diệt nghiệp chướng chân ngôn :

 

Án a rô lặc kế sa bà ha. (3 lần)

 

Khai yết hầu chân ngôn :

 

Án bộ bộ đế rị, già đa rị, đát đá nga đá gia. (3 lần)

 

Tam muội da giới chân ngôn :

 

Án tam muội da tát đóa phạm.

(3 lần)

 

Biến thực chân ngôn :

 

Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng. (3 lần)

 

Cam lồ thuỷ chân ngôn :

 

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia. Đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (3 lần)

 

Nhất tự thuỷ luân chân ngôn :

 

Án tông tông, tông tông, tông.

(3 lần)

 

Nhũ hải chân ngôn :

 

Nam mô tam măn đà một đà nẫm án tông. (3 lần)

 

            Nam mô Đa Bảo Như Lai.

            Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

            Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

            Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

            Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

            Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

            Nam mô A Di Đà Như Lai. (3 lần)

 

Thần chú gia tŕ tịnh pháp thực,

Phổ thí hà sa chúng Phật tử

Nguyện giai băo măn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

 

Thần chú gia tŕ pháp thí thực,

Phổ thí hà sa chúng hữu t́nh

Nguyện giai băo măn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết hữu t́nh đồng pháp thực.            

 

Thần chú gia tŕ cam lồ thuỷ,

Phổ thí hà sa chúng cô hồn

Nguyện giai băo măn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát bồ đề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

 

Nhữ đẳng Phật tử chúng

Ngă kim thí nhữ chúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết Phật tử cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngă đẳng dữ Phật tử,

Giai cộng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng hữu t́nh chúng

Ngă kim thí nhữ chúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết hữu t́nh cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngă đẳng dữ hữu t́nh,

Giai cộng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng cô hồn chúng

Ngă kim thí nhữ chúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết cô hồn cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngă đẳng dữ cô hồn,

Giai cộng thành Phật đạo.

 

Thí vô giá thực chân ngôn :

 

            Án mục lực lăng sa bà ha. (3 lần)

 

Phổ cúng dường chân ngôn :

 

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

 

Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhă Ba La Mật Đa th́, thấy rơ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.

 

            Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

 

            Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhăn giới, cho đến không có ư thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.

 

            V́ không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhă Ba La Mật, tâm không quái ngại, v́ không quái ngại, nên không có sợ hăi, xa ĺa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Đức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhă Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

            Nên biết Bát Nhă Ba La Mật Đa là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

 

            Cho nên nói Chú Bát Nhă Ba La Mật Đa, bèn nói Chú rằng : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)

 

Văng Sinh Tịnh Độ Thần Chú

 

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, t́ ca lan đế. A di rị đa, t́ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

 

Phật A Di Đà thân sắc vàng

Tướng tốt quang minh không ai bằng

Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

Mắt Phật xanh biếc như bốn biển

Trong quang minh có vô số hoá Phật

Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (108 lần)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

 

HỒI HƯỚNG

 

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng

Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng    

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Sớm được văng sinh cơi Phật Vô Lượng Quang

Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền năo

Nguyện được trí huệ hiểu chân thật

Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh sang cơi Tây phương Tịnh độ

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

Bồ Tát bất thối làm bạn lành

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

 

Tam quy y

 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát ḷng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rơ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lư đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

 

Nguyện đem công đức nầy

Trang nghiêm cơi Phật thanh tịnh

Trên đền bốn ân nặng

Dưới cứu ba đường khổ

Nếu có ai thấy nghe

Liền phát tâm bồ đề

Khi xả báo thân nầy

Đồng sinh về Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

 

 

Trở lại

 

 

 

 

 

 

 

Trở Lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com