Tng Thư Pht Hc

    

NGUYN HƯƠNG

 

Giới hương, định hương, giữ huệ Hương

Giải thoát, giải thoát tri kiến Hương

Quang minh vân đài biến pháp giới

Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền

 

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

KỲ NGUYN

 

Hôm nay ngày ……………………………………………

Đệ tử Diệu Âm chúng con Pháp danh là ……

Vân tập tại …………………………………..

Phát Bồ Đề Tâm mua các loại chúng sanh Phóng sanh, nguyện cho các quư vị giải thoát thân súc sanh, quy y Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật văng sanh về Thế Giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Sớm mau thành Phật.

 

Nguyện đem công đức phóng sanh này

Trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ ba đường

Nếu có ai thấy nghe,

đều phát tâm Bồ Đề,

hết một báo thân này,

sanh qua cơi Cực Lạc

 

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

Vô chuông mơ (Đại chúng đồng tụng)

 

Dương chi tịnh thuỷ,

Biến sái tam thiên,

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên

Pháp giới quảng tăng khiên

Hoả diệm hoá hồng liên

 

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

(Lấy ly nước đọc bài sái tịnh, trong ly nước có cành bông)

 

Phù thử thuỷ giả bát công đức thuỷ tại thiên chơn

Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần

Biến nhập tỳ lô hoa tạng giới

Cá trung vô sứ bất siêu luân

Thuỷ bất tẩy thuỷ diệu cực pháp thân

Trần bất nhiễm trần phản tát tự kỷ

Quên trừ nội ngoại đản địch đàn tràng

Sái khô mộc nhi tác dương xuân

Kiết uế ban nhi thành tịnh độ

Sở vị đạo nội ngoại trung giai vô trược uế

Thánh phàm u huyển tổng thanh lương

Bồ tát liễu đầu cam lồ thuỷ

Năng linh nhất đích biến thập phương

Tinh chuyên cấu uế tận quên trừ,

Phổ sái pháp diên tất thanh tịnh

Bạt nhất thiết nghiệp chướng, căn bản đắc sanh Tịnh Độ đà la ni

 

Nam mô A di đa bà dạ, đa điệt dạ tha

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa, tất đam bà tỳ

A di rị đa, tỳ ca lan đế

A di rị đô, tỳ ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Tụng 7 biến hoặc 21 biến

 

PHN KHAI TH

Hỡi các loại chúng sanh ơi! Các vị đă tạo các vọng nghiệp, từ đời vô thỉ kiếp đến nay.

 

Do thân miệng ư phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tánh, nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê, biển nghiệp.

 

Đến nay các vị đă mang thân làm súc sanh, thân mạng sống chết mong manh gởi trên dao thớt.

 

Hôm nay các vị có nhân duyên lành với Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối, quy y và cùng với Phật A Di Đà để văng sanh về Thế Giới Cực Lạc.

 

Hôm nay các vị quy y với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi văng sanh về Cực Lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai.

 

(Đại chúng đồng tụng)

 

Này các loài súc sanh kia

Các ngươi nên nhớ cho

Khi bỏ thân súc sanh

hướng tâm về Tam Bảo

được trở lại làm người

đầy đủ gặp chánh pháp

Tin sâu cùng nguyện thiết

Chuyên niệm Phật Di Đà

Cầu văng sanh Tịnh Độ

Chứng được ngôi bất thối

Để độ tận chúng sanh

 

Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

K PHÓNG SANH

 

Chúng sanh đây có bao nhiêu

Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn

Các ngươi trước ḷng trần tục lắm

Nên đời này ch́m đắm song mê

Tối tăm chẳng biết tu tŕ

Gây bao tội ác lại về mang thân

Sống đoạ đày, chết thường đau khổ

Lông vẩy sừng có đỡ được đâu,

Dù là bay trước lặn sâu,

Lưới vây, tên bắn, móc câu thả mồi,

tát cạn bắt cùng, hơi phun độc

Lúc đó dù kêu khóc ai thương,

Hồn c̣n phảng phất nấu rang xoong nồi.

Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc,

May sao nhờ các vị thượng nhân

Cứu cho ngươi được thoát thân,

Đến đây lại được nhờ ơn phép mầu.

Vậy ngươi kịp hồi đầu quy Phật,

Xong dốc ḷng quy Pháp, quy Tăng

Hết ḷng sám hối thân tâm nhẹ nhàng

 

SÁM HI

 

Này các loài chúng sanh kia

Các ngươi xưa đă tạo

Bao nhiêu điều tội lỗi

Gốc là tham sân si

Từ thân miệng ư mà sanh ra

Tất cả các ngươi nên sám hối

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

QUY Y ĐC PHT A DI ĐÀ

 

Hỡi hỡi chúng sanh Diệu Âm ơi !

Quy y Phật Đà lưỡng túc Trung tôn

Hỡi hỡi chúng sanh Diệu Âm ơi !

Quy y Đạt Ma ly dục Trung Tôn

Hỡi hỡi chúng sanh Diệu Âm ơi!

Quy y Tăng Già trung Chúng Trung Tôn.

 

Hỡi hỡi chúng sanh Diệu Âm ơi!

Quy y Phật bất đoạ địa ngục

Hỡi hỡi chúng sanh Diệu Âm ơi!

Quy y Pháp bất đoạ ngạ quỷ

Hỡi hỡi chúng sanh Diệu Âm ơi!

Quy y Tăng bất đoạ bàng sanh

 

Chúng Diệu Âm đă quy y Phật rồi

Chúng Diệu Âm đă quy y Pháp rồi

Chúng Diệu Âm đă quy y Tăng rồi

Quy y Tam Bảo viễn ly tam đồ khổ

Chúng sanh đă tạo các vọng nghiệp,

đều do vô thuỷ tham sân si,

từ thân miệng ư phát sanh ra

chúng sanh thản đề xin sám hối

 

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhă Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

 

Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

 

Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhăn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ư; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhăn giới, năi chí vô ư-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, năi chí vô lăo tử, diệc vô lăo-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhă-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhă-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

 

Cố tri Bát-nhă Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

 

Cố thuyết Bát-nhă-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha.

 

Ma-ha Bát-nhă Ba la-mật-đa. (3 lần)

 

 

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Uư Như Lai

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

Nam mô A Di Đà Như Lai

 

Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở Phương Tây Thế Giới an lành. Đệ tử chúng con pháp danh Diệu Âm nay thành tâm xin phát nguyện văng sanh, cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

 

A Di Đà Phật (niệm Phật càng nhiều càng tốt - niệm Phật đến khi thả cá xong rồi hồi hướng)

 

Tự quy y Phật

Xin nguyện chúng sanh

Thể giải đại đạo, phát ḷng vô thượng

Tự quy y Pháp

Xin nguyện chúng sanh

Thấu rơ kinh tạng, trí huệ như biển

Tự quy y Tăng,

xin nguyện chúng sanh

Thống lư đại chúng, hết thảy không ngại

 

Nguyện đem công đức phóng sanh này,

hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ,

trên đền bốn ơn nặng,

dưới cứu khổ ba đường,

nếu có ai thấy nghe,

đều phát tâm Bồ Đề,

hết một báo thân này,

sanh qua cơi Cực Lạc. 

 

     
 

Trở lại

 
   
   
Ngày vào mạng: 2-2-2011  

Trở lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com