Tng Thư Pht Hc

    

SÁM NGĂ NIỆM (II)

Nghĩ con trải tự kiếp nào, 
Chơn tâm mất hết trần lao khởi hoài, 
Đường sanh nẻo tử văng lai, 
Thay h́nh đổi dạng gặp tai nạn liền, 
Chút lành nhờ có túc duyên, 
Làm người lại được pháp truyền xuất gia, 
H́nh dung tuy giống Tăng già, 
Hủy trai phá giới tạo ra tội nhiều, 
Sát sanh hại vật đủ điều, 
Tham mùi huyết nhục tưng tiu xác phàm, 
Của người buông dạ tham lam, 
Của trong Tam Bảo dụng làm của riêng, 
Khởi tâm tà ác liền liền, 
Rượu ngon gái đẹp càng ghiền càng ưa, 
Khinh Tăng hủy báng Phật thừa,
Mẹ cha thầy bạn, ơn xưa bạc t́nh, 
Khoe hay che lỗi của ḿnh, 
Sự người tốt đẹp lại sanh chê gièm,
Đường danh nẻo lợi đua t́m, 
Thị phi nhơn ngă móng niềm đấu tranh, 
Ḷng xằng dạ quấy hằng sanh, 
Khinh phù tán loạn vọng t́nh khởi luôn, 
Sự đời siêng sắn luôn luôn, 
Sự ḿnh tụng niệm ra tuồng giểu chơi,
Bề ngoài đạo đức ḷe đời,
Mà trong ngă mạn khinh người dám ghê.
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê, 
Tham lam bỏn xẻn ai chê cũng lỳ, 
Gốc nhơ nơi ruộng ích chi, 
Thây trôi giữa biển mấy khi cửu đ́nh ?
Đă không chút phước đở ḿnh, 
Trong ba đường ác, khổ h́nh phải sa.
Ngửa mong đức Phật Di Đà, 
Quan Âm, Thế Chí hai ṭa Thánh Tăng, 
Phóng quang soi xuống cơi trần, 
Thương mà cứu độ cho thân mạng nầy, 
Tội t́nh kiếp trước đến nay, 
Sáu căn ba nghiệp tội ǵ cũng vong, 
Tỏ ḷng tội tánh trống không, 
Một màu pháp giới vốn đồng thanh quang.

- Trích từ sách đă dẫn như bài sám Ngă niệm I.
- Chưa rơ xuất xứ của tác giả diễn nghĩa.

     
 

Trở lại

 
   
   
Ngày vào mạng: 22-10-2010  

Trở Lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com