Tng Thư Pht Hc

    

PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG
(Sám Qui mạng diễn nghĩa II)

Qui mạng mười phương Vô Thượng Giác, 
Pháp mầu vi diệu khắp tuyên dương, 
Thánh Tăng bốn quả, tam thừa độ, 
Hiển hiện tay vàng nguyện xót thương, 
Ngược ḍng chơn tánh từ lâu, 
Chúng con trôi nổi ở đầu sông mê,
Biết đâu là chốn đường về ?
Bập bềnh sóng nước không hề đoái lui, 
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, 
Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. 
Biết đâu nẻo chánh, đường tà?
Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.
Nay con khẩn thiết cúi đầu, 
Phơi bày sám hối khẩn cầu hồng ân, 
Ḷng thành cầu đấng Năng nhân, 
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài, 
Nguyện cùng Thiện hữu xa khơi, 
Cùng lên bờ giác, ĺa nơi năo phiền. 
Kiếp nầy xin nguyện xây thêm,
Cao ṭa phước đức, vững nền đạo tâm, 
Chờ mong đạo nghiệp vun trồng. 
Từ bi trí tuệ nẩy mầm tốt tươi,
Kiếp sau xin được làm người, 
Sinh ra gặp Pháp, sống đời chân tu, 
Dắt d́u nhờ bậc minh sư, 
Nương nhờ chánh tín, hạnh từ xuất gia. 
Lục căn tam nghiệp thuần ḥa, 
Không vương tục lụy theo đà thế nhân, 
Theo đường tấn đạo nghiêm thân, 
Giữ ǵn phạm hạnh, nghiệp trần lánh xa, 
Uy nghi phong độ sáng ḷa, 
Ḷng từ hộ mạng, trước là vi sinh, 
Lại thêm đầy đủ duyên lành, 
Bao nhiêu tai nạn đều thành như không.
Bồ đề nguyện quyết một ḷng, 
Đài gương Bát Nhă chơn không hiện tiền, 
Nghiêm tầm đạo hạnh tinh chuyên, 
Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chơn tâm. 
Thoát ngoài "kiếp hải" trầm luân, 
Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người,
Pháp tràng dựng khắp nơi nơi, 
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không. 
Tà ma hàng phục đến cùng,
Truyền đăng, Phật pháp nối ḍng vô chung,
Vâng làm Phật sự mười phương,
Không v́ lao nhọc nản ḷng tinh chuyên. 
Bao nhiêu thâm pháp diệu huyền,
Thảy đồng thông đạt, thoạt nhiên độ ḿnh, 
Nguyền đem phước huệ độ sinh. 
Chứng nên Phật quả, hoàn thành pháp thân, 
Tùy căn ứng hiện cơi trần, 
Phân thân vô số, độ dần chúng sanh, 
Nước Từ rưới khắp nhơn thiên,
Mênh mông biển rộng lời nguyền độ tha. 
Khắp ḥa thế giới gần xa, 
Diễn dương diệu pháp, trước là hiện thân, 
Những nơi khổ thú trầm luân, 
Ḥa quang chiếu diệu, báo thân đẹp lành, 
Chỉ cần thấy dạng nghe danh,
Bao loài thoát khỏi cực h́nh đớn đau. 
Phát lời nguyện ước cao siêu,
Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan,
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan, 
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sinh,
Đều nhờ Phật lực anh linh, 
Sương tan núi biếc, b́nh minh rạng ngời.
Thuốc thang cứu giúp mọi người, 
Áo cơm cứu giúp cho đời bần dân. 
Bao nhiêu lợi ích hưng sùng,
An vui thực hiện trong vùng trầm luân,
Bao nhiêu quyến thuộc, oan thân, 
Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi ch́m, 
Xa ĺa ái nhiễm triền miên, 
Đoạn trừ những mối phược triền thân tâm, 
Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân, 
Cũng bao loài khác, pháp thân hướng về.
Hư không dù có chuyển di, 
Nguyện ta cũng chẳng có hề lung lay,
Nguyện cầu vạn pháp bản lai,
Hoàn thành trí nguyện, vững cây Bồ-đề.

- Trích từ "39 Bài Sám nghĩa " đối chiếu lại với "Liên hoàn sám nguyện" của Thích Thiện Tâm sưu tầm - Sađéc 1961.
- Chưa rơ tác giả diễn nghĩa.
- Tựa của Bài sám này theo Sa-môn Thích Thiện Tâm "Phát nguyện và Hồi hướng ". Tôn trọng bậc đi trước nên biên giả tôi giữ nguyên, chỉ chú thích thêm đây là bài "Sám Qui mạng diễn nghĩa " số hai, để các vị tụng đọc biết đây là bài diễn Nôm từ bài Qui mạng chữ Hán của Ngài Di Sơn Thiền sư bên Trung Quốc. Số hai là cách đánh số thống kê thứ tự các bài sám Qui mạng trong các dị bản. 

     
 

Trở lại

 
   
   
Ngày vào mạng: 22-10-2010  

Trở Lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com