Tng Thư Pht Hc

    

SÁM TỪ VÂN 
(Sám Nhứt tâm nghĩa I)

Một ḷng mỏi mệt không nài, 
Cầu về Cực lạc ngồi đài liên hoa, 
Cha lành vốn thiệt Di Đà, 
Soi hào quang tịnh chói ḷa thân con. 
Thẩm sâu ơn Phật hằng c̣n, 
Con nay chánh niệm ḷng son một bề, 
Nguyện làm nên đạo Bồ đề,

Chuyên ḷng niệm Phật cầu về Tây Phương
Phật xưa lời thệ tỏ tường, 
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh,
Thề rằng ai phát ḷng lành, 
Nước ta báu vật để dành các ngươi.
Thiện nam tín nữ mỗi người,
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra, 
Ta không rước ở nước ta, 
Thệ không làm Phật chắc là không sai.
 Bởi v́ tin tưởng Như Lai, 
Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng.
Lời thề biển rộng mênh mông, 
Nhờ nương đức Phật thoát ṿng trần lao. 
Tội ṃn như đá mài dao, 
Phước lành thêm lớn càng cao càng dày.
Cầu cho con thác biết ngày, 
Biết giờ, biết khắc biết rày tánh linh. 
Cầu cho bịnh khổ khỏi ḿnh, 
Ḷng không tríu mến chuyện t́nh thế gian.
Cầu cho thần thức nhẹ nhàng,
In như thiền định họ Bàng thuở xưa. 
Đài vàng tay Phật bưng chờ,
Các ông Bồ Tát bây giờ đứng trông.
Rước con thiệt đă nên đông, 
Nội trong giây phút thảy đồng về Tây. 
Xem trong cơi Phật tốt thay, 
Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần. 
Hội nầy thấy Phật chơn thân, 
Đặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng. 
Quyết tu độ chúng phàm nhân,
Đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài, 
Phật thệ chắc thật không sai. 
Cầu về Tịnh độ ai ai tin ḷng, 
Nguyện về Tịnh độ một nhà, 
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ ḿnh. 
Hoa nở rồi biết tánh linh, 
Các ông Bồ Tát bạn lành với ta.

- Bài sám này của Tổ Từ Vân ở Cao Lănh, trước tác, nên có tên gọi là Sám Từ Vân. 
- Bài được sử dụng ở hầu hết các kinh sách - Là bài Sám Nhứt tâm nghĩa. Biên giả cho mă số thống kê là I.

     
 

Trở lại

 
   
   
Ngày vào mạng: 22-10-2010  

Trở Lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com