TẠNG THƯ PHẬT HỌC

 

 

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ
Của họa sư GIANG DẬT TỬ và Ḥa Thượng TINH KHÔNG

10 CỬA ĐỊA NGỤC:
( 1O  ĐIỆN  ĐỊA NGỤC )

Điện thứ 3 là:

           Tống Đế Vương:  điện này làm chủ khắc thần địa ngục. 

           Kẻ đọa vào địa ngục phần nhiều tội căng là do cuồn quá, tà kiến, ngu si, háo sắc mà ra, tội nhân ở trong ngục này thân ở trong ngục này, thân ở vô lượng do tần nóng hừng hực, bị dây chối buột, sau đó bị đẩy rơi xuống lưỡi dao sắt nóng, bên cạnh có chó sắt răng nanh bén nhọn đến ăn nuốt, toàn thân mỗi bộ phận đều bị phanh ăn nuốt, thê thảm không thể tả, bi thảm kêu trời không người cứu cho đến khi tội nghiệp tiêu hết.  Nếu được thân người th́ thân phận thấp hèn xấu xa thường bị đói khác, rách ngặt, cái khổ của ngục này khổ hơn các ngục của đại địa ngục, thọ tội xong nếu c̣n có dư tội lại đọa vào địa ngục khác, tiếp tục tiêu tội, nh́n thấy cái khổ trong địa ngục này thật là đáng sợ

           Đảo thun địa ngục là địa ngục đâm giả: Kinh luận nói: lúc sanh tiền lấy ác tâm đâm giả giết hại chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục này, thí như muốn ăn ngon ngủ vị đem thịt cá vét giả thành tương hoặc thành viên tṛn.  Lại trong Kinh Sở Khởi nói: thường hay lừa dối lường gạt hại người, hiện nay có rất nhiều kẻ chuyên môn dối trá gạt người dà trẻ phụ nữ trẻ con kkiến cho người về dà khổ sở lẻ loi không nơi nương tựa, sau khi chết khó thoát khỏi cái khổ đâm giả.

           Hoặc nhăn địa ngục là địa ngục móc mắt: Quả báo của địa ngục này là không bao giờ hết rất nhiều tội chẳng phải là đơn nhất, tạo ác nhiều th́ các thứ thọ tội cũng nhiều, địa ngục móc mắt là một trong các thứ khổ h́nh.  Ngọc Chuẩn nói: phàm là ngụy tạo văn kiện đọat lấy tài sản sự nghiệp của kẻ khác th́ đọa địa ngục này.  Trong Kinh nói: phàm là kẻ tạo tác tất cả, tất cả nghiệp bất thiện th́ đọa vào hắc thần đại địa ngục, phần nhiều phải chịu lấy quả báo móc mắt.

            Đảo điếu địa ngục là địa ngục treo ngược:  Trong Kinh Luận nói: lúc sanh tiền lấy tâm ngược đăi bắt chúng sanh lộn ngược vui chơi hoặc treo ngược chúng sanh như câu tôm câu cá để thiêu nướng, như nướng heo rừng con thịt dê, thịt ḅ, heo, gà. Lại khéo léo làm bẩy để săn bắt chim muôn thú vật cheo ngược, hoặc dùng thủ đoạn để bắt cóc hiếp dâm, đều đọa vào ngục này

           Hoặc túc địa ngục là địa ngục chặt chân:  Ngọc Chuẩn nói phàm là lúc sanh tiền ỷ mạnh hiếp yếu, dùng quyền uy ép bức kẻ dưới, kkắc nghiệt đối với người dưới hoặc đày tớ gái người làm, khiến cho người không có nơi sinh sống, phàm là tạo các nghiệp này, sau khi chết đều đọa vào địa ngục chặt chân.

          Hút máu địa ngục là địa ngục hút máu: Ngọc Luật có nói: lợi dụng chức quyền chôm cắp của công, xâm chiếm tài vật, góp lấy lương thực bóc lột không khác. Sau khi chết đọa vào địa ngục hút máu để cho dơi quạ hút máu trong thân cho đến khi khô cạn mà chết.  Gió lạnh vừa thổi, chết rồi lại sống, như thế sanh sanh tử tử thống khổ đến cực độ măi cho đến tội hết lại chuyển sang ngục khác để thọ tội.

          Thư chú địa ngục là địa ngục là địa ngục mọt ăn: kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện th́ đọa vào địa ngục này.  Nh́n thấy trong địa ngục này tội nhân toàn thân bị độc mọt ăn kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện th́ đọa vào địa ngục này, nh́n thấy trong địa ngục này tội nhân toàn thân bị mọt ăn từ da thịt đến gân cốt, tất cả bộ phận trong thân đều bị mọt đục khoét thống khổ thấu xương không thể tả.

            Xuyên lập địa ngục là địa ngục xuyên xường: Ngọc Luật nói phàm là làm quan bất trung bất liêm, không có ḷng giúp đở dân hoặc vượt ngục, phá hoại mồ mả của kẻ khác, hủy hoại danh dự người khác, ngụy tạo nhân chứng, giúp người giải trừ đính ước hôn nhân, sau khi chết đều đọa vào ngục này.  Ngày nay tự do ngôn luận đă đi đến chổ không c̣n nghi kỵ nửa, hủy bán hoặc công kích dẫn đến rối loạn làm họa hại không thể lường được, ảnh hưởng xă hội, nguy hại rất lớn, hoặc ngụy chứng. chuyên làm người chứng minh ly hôn kẻ phá hoại gia đ́nh của người ta, sau khi chết đều đọa vào khổ h́nh trong địa ngục xuyên xường.

           Trừ gân địa ngục là địa ngục rút gân:  lúc sanh tiền ưa thích ăn gân của động vật, như ưa thích ăn gân ḅ, lại buôn bán bạch phiến.  Xíu dục người phạm tội khiến cho họ đọa lạc, đều đọa vào địa ngục này, nh́n thấy trong địa ngục này tội nhân bị trối nằm trên xe sắt bị rút gân ra làm dây để kéo xe, phía sau lại có quỉ tốt dùng rôi đánh hói thúc, thống khổ kêu trời.  Lại Ngọc Luận nói: khi gặp cử chỉ yểu điệu của phụ nữ, liền nghỉ gian dâm, tạo ác không chịu hối cải, phóng túng dâm dục vô độ, xúi dục người thối hôn, khiến khích đàn ông dâm loạn …cũng đọa vào địa ngục này.

Điện thứ 4 là:

          Ngũ Quang Vương, Ngũ Quang Vương làm chủ hợp đại địa ngục. Sự khổ của đại địa ngục này c̣n khổ hơn 2 ngục trước sự thống khổ vô biên, tội nhân đọa vào địa ngục này là lúc sanh tiền vui thích giết hại, trộm cướp, tà hạnh, tam nghiệp, nh́n thấy địa ngục này tội nhân bị lửa thiêu đốt toàn thân, mắt rơi quả lệ, lệ này là lửa liền thiêu đốt thân đó, người diêm la lại chẻ mắt ấy ra, lại c̣n lấy lưỡi hái cắt đồng dùng kèm nóng banh hộ mông ra lấy ch́ nóng đổ vào bên trong thân, bên ngoài lửa thiêu đốt, nội ngoại cực nóng thật là đau khổ, như vậy trăi qua trăm ngàn năm tội nghiệp mới tiêu hết.  Nếu được làm người thường có chứng bịnh ăn không tiêu hoặc thân thể gày ốm hoặc có tướng mạo xấu xí…

           Tiêu chảm địa ngục là địa ngục chém chặt: lúc sanh tiền giả làm đạo sĩ hoặc giả làm thần thánh, làm phép lường gạt tài sản của chúng sanh.  Ngọc chuẩn nói không kính thiên địa thần minh đều đọa vào ngục này, đơn giản mà nói, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, không chân quí nguồn nguyên liệu tức là không kính thiên điạ.  Người thông thường hiện nay chẳng có khái niệm kính sợ thiên địa, có rất nhiều tai nạn thiệt hại kỳ thật đều do nhân tố con người làm ra, thí như khai thác núi rừng, nguồn nước, đều bị ô nhiễm.
           Bạc thiệt địa ngục là địa ngục kéo lưỡi:  Phật dạy kẻ ưa nói lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, ỷ ngữ hoặc cống cao phỉ bán kinh đạo, đố kỵ người có đức độ tài năng, ỷ thế cậy tài khinh người th́ đọa vào địa ngục này.  Quỷ tốt trong ngục kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt đốt nóng kéo lưỡi đức đoạn, sắt nhọn đốt nóng 

đâm vào cổ họng khiến cho người muốn chết cũng không được, thống khổ muôn lần không kể xiếc, cho đến ngàn vạn năm mới hết, khi được làm người quả báo nhiều bịnh căm ngọng, không thể nói chuyện, nh́n thấy cảnh địa ngục này khiến cho chúng ta được khải thị rất sâu, tội báo của khẩu nghiệp đích  thật là thống khổ thấm thiếc.

           Phát than địa ngục là địa ngục nước sôi: lúc sanh tiền ưa thích ăn đồ biển sau khi chết liền đọa vào địa ngục nước sôi ngày nay con người tham ăn v́ muốn ăn đồ biển c̣ tươi, thường đem tôm cá c̣n sống bỏ vào trong nước sôi nh́n thấy chúng nó đau khổ muốn thoát khỏi nhưng vô phương.  Sau cùng th́ trở thành món ăn ngon của mọi người, thử nghỉ hưởng thụ chỉ có một thời tương lai phải chịu quả báo rất khổ có đáng không?.  Lại như tội nhân lúc sanh tiền hay thích giết gà vịt heo ḅ dê…thường đêm chúng nó nhổ lông thiêu sống hoặc c̣n sống đem thiêu nướng sự đau đớn thảm thiết vô cùng oán hận, một ngày kia sau khi chết đều phải chịu quả báo nước sôi, chúng ta phải suy nghỉ cho kỷ lưỡng.

          Bát b́ địa ngục là địa ngục lột da: kẻ đọa vào địa ngục này lúc sanh tiền làm nghề lột da chúng sanh, thí như kẻ giết rắn thường hay lột da của nó, cắt thịt và lấy máu tươi của nó hoặc roi vọt ngược đăi chúng sanh, khiến cho da thịt tan ră, sau khi chết lại đọa vào địa ngục này.  Lại dùng ác tâm hiếp đáp ngược đăi người ta giống như: lột y phục của người ta khiến cho người ta đau đớn không kham nổi, phàm là tạo tác nghiệp này sau khi chết th́ đọa vào địa ngục lột da.

          Hỏa luân sao băng địa ngục là địa ngục xe lửa:  phàm là lúc sanh tiền lấy tâm sân hận ngược đăi con cái của chồng trước, kẻ tạo tác tam nghiệp sát, đạo, tà dâm, sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Trong gia đ́nh cốt nhục không thể sống chung với nhau là nhân luân bi kịch, những đứa trẻ vô tội đáng thương rất là thê lương đă không có cha mẹ thương yêu c̣n lại bị cha mẹ ghẻ ngược đăi càng thêm thê thảm, ngày nay hiếp đáp, nó nhỏ yếu, tương lai nó mạnh, anh yếu tức th́ quả báo hiện tiền, lúc đó hối hận đă trễ.

          Nhân tánh vốn thiện, tấm ḷng thương người ai ai cũng có đủ, có duyên th́ trở thành người trong một nhà, tất cả đều do nhân duyên túc thế, đời người chẳng qua là mấy mươi năm.

           Kiếm thụ địa ngục là địa ngục dùng gươm giáo:  Trong kinh Khởi Thể nói địa ngục này, cây cao một muôn do tần, gai nhọn 16 tất, quỉ tốt nắm lấy tay tội nhân trèo lên cây hứng thụ rồi ném xuống, bụng lưng bị gai đâm, da thịt đau tan ră, là lúc sanh tiền phong lưu chơi chán rồi bỏ, không châm lo gia đ́nh khiến cho phải chịu cảnh nghèo nàn khổ không muốn sống, sau khi chết th́ đọa vào ngục này. 

          Trong Kinh nói: khi tội nhân thấy cây kiếm thụ như cô gái xinh đẹp thân rất mềm mại giởn cợt vui đùa, tội nhân nh́n thấy sanh ḷng ái nhiễm, chạy đến cây kiếm thụ, không ngờ lá cây sắc bén như dao, cắt xẻo thân thể đến cắt gân lại cắt chẻ đến xương tủy như vậy cắt chẽ toàn thân cho đến ră rời, gió thổi được sống lại, th́ bắt đầu lại muốn lên cây, muốn gần cô gái ấy, nào ngờ cô gái lại ở dưới đất cô gái liền cất tiếng nháy mắt và kêu gọi do v́ nghiệp lực của tội nhân mạnh mẽ ḷng ham muốn hăy hừng, nên bị chặt đức gân cốt và mạch tủy, như vậy toàn thân bị cắt xẻo, tội nhân lên cây xuống cây, nhiều lần như vậy đuổi theo chịu khổ thọ báo, thảm khốc như vậy làm sao không khiến cho người rùng ḿnh rợn gấy, cảnh tượng quả báo thê thảm trong địa ngục cho thấy được là do cái hại của sự dâm dục vô lượng vô biên.

NghĨ lại đời người ở thế gian có bao nhiêu năm, tại sao không lợi dụng cái thân thể này của chúng ta để đi làm lợi ít cho chúng sanh.

           Xạ nhăn địa ngục là địa ngục mù mắt:  Kinh luận nói: lúc sanh tiền lấy ác tâm ác nhăn đối đăi với cha mẹ đây là bất hiếu, thử nghỉ đời người khi đến tuổi xế chiều như gọn đèn trước gió, con cái đối đăi với ḿnh bất hiếu như vậy làm sao mà không đau ḷng.

           Bá thiện hiếu qui tiên, chữ hiếu là cái gốc của sự làm người, gia đ́nh là nền tảng của sự giáo dục chúng ta có thể hiếu thuận, tức là con cái học tập noi theo cái gương tốt nhất bởi v́ ngày nay nền giáo dục không coi trọng giáo dục đạo đức, trẻ con từ nhỏ chỉ biết đi học không biết cảm ơn ân, càng không biết thể hội sự muôi nấng cực khổ của cha mẹ.  Hiện nay đứa trẻ sau khi ra đời cha mẹ đem tất cả thứ tốt đều cho nó, từ thỏa nhỏ được nuông ch́u thương yêu, khi trưởng thành th́ nó tự nhiên ngủ nghịch bất hiếu, là ai tạo thành?. Tam Tự Kinh nói: dưỡng bất giáo phụ chi hóa là nuôi không dạy lỗi của cha mẹ, từ thỏa nhỏ không dạy quả báo của tương lai tức là nó bất hiếu, kinh lại nói tội nhân ở trong ngục này tiêu nghiệp hết nếu được thân quả báo là  mù mắt lưng gù thọ mạng ngắn gủi kẻ đọa vào địa ngục này vĩnh viễn ở trong tối tâm cho dù được thân người cũng vô phương thấy được ánh sáng. 

          Tích tất địa ngục là địa ngục đâm đầu gối:  Ngọc Chuẩn nói: lúc sanh tiền chiếm lấy tổ nghiệp tạo tội thị phi kẻ làm mâu thuẩn giữa anh em tranh tụng sau khi chết th́ đọa vào ngục này.  

         Xă hội ngày nay con cái v́ tranh đoạt tài sản trở mặt thành thù bỉ thử đều như vậy, lúc con cái được kế thừa tổ nghiệp phải nên lấy tâm cảm ơn cẩn thận lể táng truy niệm tổ tông đem lời dậy của tổ đức phát dương quang đại mới đúng.

Điện: 01-02 || 03-04 || 05-06 || 07-08 || 09-10

     
     
 

Trở lại

 
   
   
   

 

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com