TẠNG THƯ PHẬT HỌC

 

 

Thân Trung Ấm Là Ǵ?

Hoà thượng THÍCH THÁNH NGHIÊM


 

» Chết - Thân Trung Ấm - Tái Sinh

» Dù chưa chết sự hiểu biết về thân trung ấm có giá trị như thế nào?

» Phương Pháp Cứu Độ Thân Trung Ấm

» Phương Pháp Liễu Sanh Thoát Tử Hay Cứu Độ Trung Ấm Thân

» Sáu Thân Trung Ấm

» Thân Trung Ấm

» Thân Trung Ấm Là Ǵ?

» Thân Trung Ấm Là Ǵ?

Trung ấm cũng gọi là trung uẩn , hay trung hữư . Sách Phật gọi ấm hay uẩn là chỉ sắc , thọ , tưởng , hành , thức ( 5 uẩn ) . Năm uẩn hay năm ấm là năm nhóm nguyên tố tạo thành chúng sinh trong ba cơi .Ấm là từ dịch cũ , từ đời Đường trở về trước . Uẩn là từ dịch mới sau đời Đường . Chúng sinh trong ba cơi cũng gọi là 25 hữu . Hữư ( tồn tại ) chính là năm uẩn . V́ bị năm uẩn làm cho nguy khốn , hạn chế nên không vượt khỏi ba cơi . Giải thoát khỏi ṿng sinh tử tức là vượt khỏi ba cơi của năm uẩn .

Trong dân gian Trung quốc có câu " Vượt ra khỏi ba cơi , không c̣n ở trong năm hành " . Câu này đổi khái niệm năm uẩn của Phật giáo thành năm hành : Kim , Mộc , Thuỷ , Hoả , Thổ ( Ngũ hành ) . Thật ra Ngũ hành tương sinh , tương khắc thuộc về thế giớii vật chất ( tương sinh và xung khắc nhau ) . Sắc uẩn trong năm uẩn của Phật giáo bao quát cả năm hành rồi . Bốn uẩn c̣n lại thuộc thế giới tinh thần . Sự kết hợp tinh thần với vật chất tạo ra hiện tượng hoạt động của chúng sinh trong ba cơi .

Theo luận " Câu xá " , quyển 10 th́ thân trung ấm chữ Phạn có năm nghĩa : ư sinh thân , cầu sinh , ăn hương liệu , trung hữu , sinh khởi .

Ư sinh thân là do tâm ư cầu cho có tái sinh thân . Cầu sinh là thường xuyên t́m kiếm nơi có thể tái sinh . Ăn hương liệu là tự duy tŕ ḿnh nuôi sống ḿnh bằng các món ăn thơm tho ḿnh ưa thích . Trung hữu là vào thời gian quá độ giữa chết và tái sinh . Sinh khởi là xuất hiện sau khi thân đời sống trước chết đi .

Thân trung ấm có phúc báo tốt th́ được ăn loại hương liệu tốt . Thân trung ấm " vô phúc " th́ phải tự nuôi dưỡng bằng thức ăn hôi thối . Nói chung , thân trung ấm thấy được những sự vật mà mắt thịt của người sống không thấy được .

Về thân trung ấm tồn tại bao lâu th́ có nhiều thuyết khác nhau . Có thuyết nói thân trung ấm tồn tại cho tới khi nào tái sinh , dù lâu bao nhiêu cũng gọi là thân trung ấm . Có thuyết nói thân trung ấm chỉ tồn tại có bẩy ngày , chết rồi mang một thân trung ấm khác ,cho đến khi tái sinh rồi mới thôi .

Thuyết được nhiều người chấp nhận nhất là thuyết của " Đại tỳ bà sa luận " , cho rằng thân trung ấm chỉ tồn tại trong 49 ngày . V́ vậy mà có tục lệ làm Phật sự như cúng trai , bố thí , làm công đức để siêu độ vong linh trong thời gian 49 ngày sau tang lễ . Cúng vong linh 49 ngày trở thành một truyền thống tín ngưỡng Phật giáo .

Thực ra , chúng sinh trong ba cơi sau khi chết đều trải qua một thời kỳ thân trung ấm , trước khi tái sinh vào một thân khác . Chỉ có chúng sinh ở cơi vô sắc giới thường xuyên ở trong cảnh Thiền định , không có sắc uẩn , nên không có thân trung ấm . Theo Kinh " Đại Bảo tích " quyển 56 ( Hội nhập thai tạng ) , th́ thân trung ấm của chúng sinh từ địa ngục có dung mạo xấu xí như củi khô bị thiêu cháy . Thân trung ấm của chúng sinh chuyển từ giới quỷ đói có dung sắc như nước , thân trung ấm của chúng sinh cơi người và cơi Trời có dung sắc màu vàng , thân trung ấm của chúng sinh chuyển từ cơi sắc giới có màu trắng đẹp . Do vậy , h́nh trạng của thân trung ấm có thể có hai tay , hai chân , bốn chân , nhiều chân hay không có chân đều do h́nh tướng của chúng sinh ở đời trước mà h́nh thành . Luận " Câu xá " , quyển 9 cho biết , thân trung ấm của người thuộc dục giới có thân như cậu bé 5 , 6 tuổi , thân trung ấm của vị Bồ tát ở cơi dục giới có thân như thân của người tráng niên với tướng mạo đẹp đẽ , khi nhập thai và sinh ra đều có hào quang chiếu sáng . Thân trung ấm của cơi Trời thuộc sắc giới có thân h́nh tṛn đầy như khi c̣n sống . Theo " Đại thừa Nghĩa Chương " , quyển 8 , chúng sinh ở hai cơi dục giới và sắc giới nói chung đều có thân trung ấm . Chỉ riêng loại chúng sinh thượng thiện ( thiện bậc cao ) hay chúng sinh cực ác , sau khi chết hoặc văng sing Tịnh độ , hay là chết hoá sinh làm loài trời hoặc sa xuống địa ngục hay làm ngă quỷ th́ không có thân trung ấm . Chúng sinh phạm tội ngũ nghịch bị đoạ ngay cơi ác , không có thân trung ấm .

Lại theo cuốn " Giải thích các mối nghi ngờ về văng sinh Tịnh độ " quyển 2 , cũng có hai cách giải thích : Một là văng sinh Tịnh độ không có thân trung ấm v́ sau khi chết lập tức hoá sinh trong hoa sen rồi . Một thuyết khác nói , chúng sinh từ cơi ô trọc nhơ bẩn , sinh vào một cơi thanh tịnh nên có thân trung ấm . Nhưng thân trung ấm đó vượt mười vạn ức Phật độ , chỉ trong thời gian búng ngón tay ,và thân trung ấm đó được nuôi dưỡng bằng hương thơm cơi Phật .

Như vậy , căn cứ vào kinh luận đă dẫn trên đây , tất cả chúng sinh ở cơi dục giới và sắc giới , ngoài những chúng sinh cực thiện hoặc cực ác ra , đều có thân trung ấm . Trong giai đoạn thân trung ấm , chúng không thuộc bất cứ một cơi sống nào . Nhưng khi đă có nhân duyên chín muồi th́ chúng tái sinh , hoặc theo h́nh thức thai sinh hay hoá sinh v.v...

Nhưng trước khi tái sinh vẫn có phương pháp giúp cho có thể tái sinh theo hướng tốt . Các phương pháp đó là được nghe Phật pháp , có người thân v́ ḿnh mà bố thí , cúng dường , làm công đức v.v...có thể làm ảnh tới hưởng đầu sinh của thân trung ấm . Ngược lại , nếu gây oán hoặc nghiệp chướng nặng nề , lại do tác động xấu của người thân hay kẻ thù thân trung ấm có thể v́ đó mà đoạ vào đường ác . V́ vậy , mà Phật giáo ở Tây tạng rất chú ư biện pháp siêu độ thân trung ấm . Hiển giáo cũng chú trọng hộ niệm và siêu độ trong ṿng 49 ngày . C̣n Phật giáo cứu độ thân trung ấm th́ nên mời thân trung ấm nghe Phật pháp , rũ bỏ mọi oan kết trong tâm của thân trung ấm giảm bớt phiền năo , lấy sức mạnh Phật pháp khiến cho quỷ thần có duyên được hoan hỷ v.v...Nhờ tất cả những công đức ấy mà kết thiện duyên ,giúp cho thân trung ấm được siêu độ .

C̣n đối với những người thượng thiện hoặc cực ác không có thân trung ấm th́ cũng dễ hiểu . Cũng như người học giỏi , tốt nghiệp xong , cử đi học nước ngoài ngay hoặc là có cơ quan , xí nhiệp mời ra làm việc ngay , không phải chờ đợi thu xếp công tác . Trái lại , có người sống làm nhiều điều ác , lúc chết , tái sinh làm gia súc , làm ḅ , làm gà , dê rồi nhất định sẽ bị giết thịt . Nếu tích đức làm thiện , có niềm tin sâu sắc , có sức phát nguyện kiên cường th́ nhất định không phải lo sợ đoạ vào ba cơi mà có thể văng sinh Tịnh độ hay ở cơi Sa Bà , th́ khi lâm chung , không có chuyện bàng hoàng chờ đợi mà lập tức hoá sinh ở các cơi Phật hay là tái sinh vào các cơi lành để tiếp tục tu hành Bồ -Tát , không cần có thân trung ấm , cũng không cần có ai tổ chức siêu độ cho ḿnh .

     
 

Trở lại

 
   
   
Ngày vào mạng: 03-09-2010

Tŕnh bày: Tịnh Quang

 

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com