Tng Thư Pht Hc

    

Một số bài văn phát nguyện

 

(Bồ tát Văn Thù Sư Lợi)

 

Tôi nguyện khi lâm chung

Trừ tất cả chướng ngại

Thấy Phật A Di Đà

Sinh về cơi Cực lạc

Khi đă về nơi ấy,

Thành tựu các đại nguyện

A Di Đà Như Lai

Thọ kư cho thành Phật

 

(Bồ tát Phổ Hiền)

 

Nguyện con đến lúc sắp lâm chung

Diệt trừ tất cả các chướng ngại

Tận mặt gặp Phật A Di Đà

Liền được văng sinh cơi Cực lạc.

Con đă văng sinh cơi kia rồi

Hiện tiền thành tựu nguyện lớn này

Tất cả tṛn đầy không thiếu sót

Lợi lạc hết thảy các chúng sinh.

Chúng hội Phật ấy đều thanh tịnh

Con từ hoa sen nở sinh ra

Tận mắt thấy Phật Vô Lượng Quang

Hiện tiền thọ kư quả Bồ đề.

Con được Như Lai thọ kư rồi

Hoá thân vô số muôn ngàn ức

Trí lực rộng lớn khắp mười phương

Lợi ích tất cả các chúng sinh.

 

(Bồ tát Long Thọ)

 

Xưng niệm A Di Đà.

Ứng thời v́ hiện thân,

Nên con quy mạng lễ.

Do sức nguyện Phật kia.

Mười phương chư Bồ tát

Đến nghe phát cúng dường,

Nên con cúi đầu lễ.

Các Bồ tát cơi ấy,

Đầy đủ những tướng hảo.

Thân đẹp tự trang nghiêm,

Nên con lạy quy y

Chư Bồ tát cực lạc,

Mỗi ngày trong ba thời

Cúng dường Phật mười phương

Nên con cúi đầu lạy

Nếu người trồng căn lành

Nghi th́ hoa không nở

Kẻ ḷng tin thanh tịnh,

Hoa nở được thấy Phật

Hiện tại Phật mười phương

Dùng các thứ nhân duyên

Khen công đức Di Đà

Nên con quy mạng lễ.

Cơi cực lạc nghiêm đẹp,

Mầu nhiệm hơn thiên cung.

Công đức rất sâu dầy,

Nên con lễ chân Phật.

 

(Bồ tát Đại Từ)

 

Phật mười phương ba đời,

A Di Đà bậc nhất,

Chín phẩm độ chúng sinh,

Oan đức không cùng cực

Nay con đại quy y,

Sám hối tội ba nghiệp

Có bao nhiêu phước lành,

Hết ḷng xin hồi hướng.

Nguyện chúng bạn đồng tu,

Cảm hứng theo thời hiện,

Khi lâm chung cảnh Phật,

Hiện trước mắt rơ ràng

Kẻ thấy nghe tinh tấn,

Đồng sinh về Cực Lạc,

Thấy Phật khỏi sinh tử,

Như Phật độ muôn loài.

 

(Đại Sư Trí Húc)

 

Con nguyện lâm trung không chướng ngại

A Di Đà Phật rước từ xa,

Quan âm cam lồ rưới nơi đầu,

Thế chí kim đài trao đỡ gót.

Trong một Sát-na ĺa ngũ trược,

Khoảng tay co duỗi đến liên tŕ.

Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn,

Nghe được pháp âm liền hiểu rơ.

Nghe rồi tỏ ngộ Vô sinh nhẫn,

Không rời An Dưỡng lại Ta Bà.

Khéo dùng phương tiện độ quần sinh.

Hay lấy trần lao làm Phật sự.

Con nguyện như thế Phật chứng tri.

Tất cả về sau được thành tựu.

 

(Từ Vân sám chủ)

 

Nhất tâm quy mạng,

Cực Lạc thế giới,

A Di Đà Phật.

Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngă,

Từ thệ nhiếp ngă

Ngă kim chánh niệm

Xưng Như Lai danh,

Vị Bồ đề đạo,

Cầu sinh Tịnh độ.

Phân tích bổn thệ:

“Nhược hữu chúng sinh,

Dục sinh ngă quốc

Chí tâm tín nhạo

Năi chí thập niệm,

Nhược bất sinh giả

Bất thủ Chánh Giác”

Dĩ thử niệm Phật nhân duyên

Đắc nhập Như Lai

Đại thệ hải trung

Thừa Phật từ lực

Chúng tội tiêu diệt

Thiện căn tăng trưởng

Nhược lâm dục mạng chung

Dự tri thời chí,

Thân vô bệnh khổ

Tâm bất tham luyến,

Ư bất điên đảo,

Như nhập thiền định.

Phật cập thánh chúng,

Thủ chấp kim đài,

Lai nghinh tiếp ngă

Ư nhất niệm khoảnh.

Sinh Cực Lạc quốc

Hoa khai kiến Phật,

Tức văn Phật thừa,

Đốn khai Phật huệ,

Quảng độ chúng sinh,

Măn Bồ đề nguyện

 

Tạm dịch:

 

Một ḷng quy kính,

Phật A Di Đà.

Thế giới Cực Lạc

Nguyện lấy tịnh quang chiếu con

Từ thệ nhiếp con.

Con nay chánh niệm

Xưng hiệu Như Lai

V́ đạo Bồ đề,

Cầu sinh Tịnh độ.

Phật xưa có thệ:

“ Nếu có chúng sinh,

Muốn sinh nước Ta,

Hết ḷng tín niệm,

Dù chỉ mười niệm

Mà không được sinh

Thề chẳng làm Phật”

Nhờ nhân duyên niệm Phật này,

Được vào trong biển đại thệ,

Của đức Như Lai

Nhờ từ lực Phật,

Các tội tiêu diệt

Căn lành tăng trưởng,

Khi thân mạng gần chung

Biết trước giờ chết

Thân không bệnh khổ

Tâm không tham luyến

Ư không điên đảo

Như vào Thiền Định

Phật và thánh chúng

Tay nâng kim đài,

Đến nghinh tiếp con,

Trong khoảng một niệm

Sinh về Cực Lạc

Sen nở thấy Phật

Liền nghe Phật thừa,

Bừng tỏ Phật huệ,

Lui về độ sinh,

Tṛn nguyện Bồ đề.

 

Xin phát nguyện

Liên tŕ nở hoa

In bóng Từ Tôn

Nhiếp thọ cho con

Sinh về Lạc Quốc

Nay con v́ khắp

Ba cơi bốn ơn

Pháp giới chúng sinh

Mà cầu đạo nhiệm

Chuyên tâm tŕ niệm

Hồng danh Di Đà

Nguyện được sinh qua

Tây phương tịnh độ

Xét con phước nhỏ

Nghiệp nặng chướng dầy

Tạp nhiễm lung lay

Tán tiêu tịnh đức

Nay gieo năm vóc

Cung đối Từ tôn

Bày tỏ một ḷng

Thiết tha sám hối

Xưa con gây tội

Nhiều kiếp đến nay

Mê bổn tâm này

Tham si che lấp

Ba nghiệp chồng chất

Như núi Tu Di

Vô lượng kiếp kỳ

Nói không thể hết

Nghiệp oan đă kết

Xin đều tiêu tan

Lập thệ thiết thành

Đầu gieo sát đất

Bỏ hết việc ác

Làm hết việc lành

Thệ độ chúng sinh

Thề thành Phật quả

Mong đấng cao cả

Từ bi mở ḷng

Chứng biết cho con

Xót thương gia bị

Trong cơn mộng mị

Hay lúc định thần

Được thấy thân quang

A Di Đà Phật

Rong chơi Cực Lạc

Của đấng Đạo sư

Con được rưới đầu

Nước thơm cam lộ

Từ Tôn che chở

Tay xoa đầu con

Áo đắp thân con

Khiến con nhẹ rũ

Sạch chơn chướng cũ

Thêm lớn căn lành

Chóng phá vô minh

Mau tiêu phiền năo

Con vào diệu đạo

Tâm mở sáng bừng

Cảnh thật Tịnh Quang

Thường ra trước mắt

Đến khi mạng hết

Biết trước ngày giờ

Tâm không luyến lo

Thân không bịnh khổ

Sáu căn sáng tỏ

Niệm Phật văng sinh

Xả báo an lành

Như vào Thiền định

A Di Đà Phật

Thế Chí, Quan Âm

Cùng các Thánh Hiền

Tay quang dẫn dắt

Tràng phang lầu các

Hương lạ nhạc trời

Cảnh Phật đến nơi

Hiện ra rơ rệt

Khiến ai có mặt

Đều được thấy nghe

Phát ḷng Bồ đề

Mừng vui khen cảm

Thân con nhẹ nhơm

Ngồi đài kim cương

Mau chóng phi thường

Bay theo sau Phật

Chỉ trong khoảnh khắc

Như khảy móng tay

Con đến phương Tây

Sinh vào ao báu

Rồi khi hoa nở

Thấy Phật Thánh Hiền

Nghe tiếng Pháp thiêng

Chứng vô sinh nhẫn

Tam-muội phấn tấn

Theo Phật thừa hành

Thấm thoát trôi nhanh

Xin ngài thọ kư

Ba thân bốn trí

Năm nhăn sáu thông

Vô lượng ngh́n muôn

Đà-la-ni xuất

Vô biên công đức

Đều thảy tựu thành

Chẳng rời Lạc bang

Ta Bà hội ngộ

Phân thân vô số

Khắp cả mười phương

Dùng sức phi thường

Khó suy khó biện

Cùng các phương tiện

Đưa hết chúng sinh

Vào chốn an lành

Tây phương bất thối

Nguyện lớn như vậy

Thế giới vô cùng

Nguyện con vô chung

Chúng sinh vô tận

Phiền năo nghiệp hận

Cũng lại không cùng

Đại nguyện của con

Cũng không cùng tận

Nay con phát nguyện

Lễ Phật sớm chiều

Công đức bao nhiêu

Xin đem hồi hướng

Bốn ơn đều hưởng

Ba cơi được nhờ

Pháp giới quần cơ

Đồng thành chủng trí

 

Một ḷng giữ niệm Di Đà

Hồng danh sáu chữ thật là rất cao

Năng trừ tám vạn trần lao

Người đời nên sớm hồi đầu mới hay,

Tâm ai xin chớ mê say,

Tịnh tâm niệm Phật việc ǵ cũng an

Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan

Muôn tai ngàn hoạ khỏi mang vào ḿnh

Niệm Phật mở trí cao minh

Bao nhiêu hôn chướng chẳng sinh vào ḷng

Niệm Phật cứu được Tổ tông,

Khỏi nơi biển khổ thoát ṿng sông mê

Niệm Phật thân tộc đuề huề

Một nhà sum họp chẳng hề ghét nhau

Niệm Phật khỏi khổ khỏi đau

Bao nhiêu bệnh tật mau mau hết liền

Niệm Phật có phước có duyên,

Tấn tài tấn lợi b́nh yên cửa nhà.

Niệm Phật trừ được tà ma,

Yêu tinh quỷ quái lánh xa ngàn trùng.

Niệm Phật năng khử độc trùng

Các loài ác thú hoá hung làm hiền,

Niệm Phật hết khùng hết điên

Có gương trí tuệ có đàng quang minh

Niệm Phật khỏi sự bất b́nh

Sự người chẳng nhớ sự t́nh chẳng ưa.

Niệm Phật cứu số long đong

No cơm áo ấm thung dung măn đời.

Niệm Phật cảm động khắp nơi

Ai Ai cũng mến người người đều thương.

Niệm Phật sinh dạ hiền lương

Tư bi th́ có bạo cường th́ không

Niệm Phật trời cũng thương ḷng

Thường thường ủng hộ cả trong đêm ngày

Niệm Phật trời cũng kính v́

Thường hay trợ niệm trong khi đứng ngồi

Niệm Phật ḷng chẳng bồi hồi

Như cây không gió nhánh chồi chẳng rung

Niệm Phật khỏi sự hăi hùng

Gian tà đạo tặc chắc không tới nhà

Niệm Phật giấc ngủ an hoà

Chiêm bao không có niệm tà đều không

Niệm Phật oan trái trả xong

Nợ trần kiếp trước hết mong hỏi đ̣i

Niệm Phật trăm việc xong xuôi

Dầu sinh dầu tử cũng vui tấm ḷng

Niệm Phật hết sự đèo bồng

Chẳng ham tài lợi chẳng màng công danh

Niệm Phật uế nhiễm chẳng sinh

Cái gương tâm tánh như vành trăng thu

Niệm Phật ḷng có sở cầu

Muốn tu thời được dễ đâu sai lầm

Niệm Phật hườn được chơn tâm

Bao nhiêu nghiệp cảm tiêu trầm biển khơi

Niệm Phật chắc sống trọn đời

Khỏi ṿng lửa nước khỏi nơi hung tàn

Niệm Phật thân thể b́nh an

Khỏi vương các nạn chết oan trên đời

Niệm Phật bổ đức các nơi

Phá tan địa ngục rả rời ma quân.

Niệm Phật Phật phóng hào quang,

Các công hoá Phật ngồi ngang trên đầu

Niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu,

Niệm đâu, Phật đó phải cầu chi xa

Niệm Phật chắc Phật rước ta

Tây phương đă sẵn một toà bông sen

Niệm Phật phải niệm cho chuyên

Th́ bông sen ấy liền liền tốt tươi

Niệm Phật niệm niệm không rời

Tinh thần đă sớm dạo chơi Liên Tŕ

Niệm Phật lơ láo ích chi

Sen kia khô héo khó mà tốt tươi

Niệm Phật cần phải kinh thành

Giữ cho thanh tịnh trong ḿnh lục căn

Niệm Phật như nước với trăng

Nước trong trăng tỏ nước nhăn trăng lờ

Niệm Phật có lắm huyền cơ

Miễn đừng xem dạ nghi ngờ là xong

Niệm Phật giữ một tấm ḷng

Di Đà oai đức mênh mông biển trời

Đức Phật biến hoá khắp nơi

Thương người cứu vớt những người trầm luân

Chí tâm niệm Phật chuyên cần

Lâm chung hậu nhật có ngày văng sinh

 

Cúi đầu lễ Phật Di Đà

Một ḷng cầu nguyện thiết tha chân thành

Nhất tâm bất loạn rành rành

Tây Phương Cực Lạc văng sanh tức th́

Sen vàng chín phẩm huyền vi

Lạc Bang là nẻo con đi trở về

Dứt trừ một niệm giác mê

Giác mê không niệm là về Phương Tây

Di Đà lục tự là đây

Duy tâm tịnh độ hiển bày đích đang

Cho con thấy thật rơ ràng

Chư Phật, thánh chúng hai hàng hiện ra

Quán Âm, Thế Chí bên ta

Chúng sinh siêu độ hằng sa không lường

Con từ vô thuỷ lên đường

Vào sinh ra tử muôn phương nghiệp dày

Con từ vô thuỷ đến nay

Tử sinh lục đạo đoạ đày trần lao

Cừu thù oán đối ra vào

Lợi danh danh lợi tội cao lỗi nhiều

Hết sinh lại tử tiêu điều

Mượn thân giả hợp bao nhiêu lần rồi

Xa mờ đạo lư nhiệm mầu

Xa mờ tánh giác mà sâu phiêu trầm

Si mê phiền năo tham sân

Bát phong xuy động xoay quần mông lung

Nghiệp duyên gây tạo điệp trùng

Cho nên vô thuỷ vô chung là vầy

Tấm thân ngũ uẩn đắp xây

Một khi c̣n mất ngất ngây đau buồn

Lợi danh tranh đoạt luôn luôn

Một khi thành bại điên cuồng nhiễu nhương

Nghĩa t́nh vay trả vấn vương

Một khi ră hợp tang thương vô ngần

Cuộc đời là biển trầm luân

Ba đào ch́m nổi phong trần thế ni!

Tâm thành niệm Phật từ bi

Con nguyền tỏ ngộ đường đi đạo vàng

Tâm như là bóng Từ Quang

Con nguyền hiển lộ huy hoàng tám linh

Giác mê là niệm hữu t́nh

Bồ đề vô niệm quang minh tuyệt vời

Tử sinh thị hiện độ đời

Vào sinh ra tử độ người trầm luân

Chí cao đạo cả thấm nhuần

Tự ta tự độ Phật ân đáp đền

Lạc bang huyền diệu thênh thênh

Ta Bà kham nhẫn tạo nên sen vàng

     
 

Trở lại

 
   
   
   

Trở Lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com