Thành Kính Mừng Đại Lễ Vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật - Thế Tôn

Nam Mô A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn!!!

Về Trang Mục Lục Tổng Quát

Kinh Điển

48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà  Thích Minh Phát - Dịch thơ
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà
Kinh A Di Đà
Kinh Bát Chu Tam Muội Thích Minh Lễ
Kinh Đại Tập Thích Hằng Đạt
Kinh Niệm Phật Ba La Mật Thích Thiền Tâm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Thích Trí Tịnh
Kinh Vô Lượng Thọ Thích Tuệ Đăng
Kinh Vô Lượng Thọ Thích Trí Tịnh
Luận Bảo Vương Tam Muội Thích Hồng Nhơn

Kinh Điển Giảng Giải

Kinh A Di Đà Thiển Thích Thích Tuyên Hóa
Chú Nghĩa Kinh A Di Đà Chánh Sĩ
Kinh A Di Đà Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư
A Di Đà Kinh Sớ Sao Liên Tŕ Đại Sư

Tịnh Độ Luận

An Lạc Tập Thích Hồng Nhơn dịch
An Lạc Tịnh Độ Nghĩa Thích Hồng Nhơn dịch
Chỉ Chơn Tâm Thích Hồng Nhơn dịch
Luận Niệm Phật Đàm Hư Đại Sư
 Niệm Phật Kính Thích Hồng Nhơn dịch
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận Phi Tích Thiền Sư - Tịnh Sĩ dịch
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Thích Hồng Nhơn dịch
 Tịnh Độ Thập Nghi Luận Trí Giả Đại Sư
Tịnh Độ Hoặc Vấn Luận Thiên Như Đại Sư
Trực Chỉ Niệm Phật  Thích Hồng Nhơn dịch
Tỳ Bà Sa Thích Hồng Nhơn dịch
Văng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu Thái Hư Đại Sư

Khai Thị Niệm Phật

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Ấn Quang Đại Sư
Diệu Hiệp Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch
Huê Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch
 Khai Thị Niệm Phật Thích Tuyên Hóa
Khai Thị Niệm Phật Ḥa Thượng Thích Tịnh Không
 Khai Thị Thích Tịnh Không
Liên Tŕ Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch
Long Thọ Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch
Thiên Như Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch
 Thiền Sư Triệt Ngộ Khai Thị Về Pháp Môn Niệm Phật Thích Đạt Dương dịch
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng Thích Đồng Ngộ dịch
Thiền Sư Duy Tắc Trả Lời Hành Giả Tịnh Độ Thích Đồng Ngộ dịch
Ưu Đàm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch

Bài Viết / Sách Tịnh Độ

Thập Tam Tổ Thích Thiền Tâm
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
 48 Pháp Niệm Phật Thích Tịnh Lạc
100 Bài Kệ Niệm Phật (Nguyên Văn) Thích Thiền Tâm dịch
100 Bài Kệ Niệm Phật Lược Giải Thích Thiền Tâm
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Ấn Quang Đại Sư
Bồ Đề Đạt Ma Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật Thích Nguyên Hùng
Chánh Hạnh Niệm Phật Hám Sơn Đại Sư
 Con Đường Tây Phương Tịnh Sĩ
Con Đường Tu Tịnh Độ
Con Đường Tu Tắt Thiện Tâm
Cực Lặc Thù Thắng Thích Hân Hiền dịch
Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật Tuyên Hóa Thượng Nhân
Đức Phật A Di Đà và Cơi Tịnh Độ Cực Lạc Drikung. K. Rinpoche.  M. Lewis. Liên Hoa dịch
 Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Thích Nữ Hải Triều Âm
 Khuyên Tu Pháp Môn Tịnh Độ Thiện Thông
Kinh Hoa Nghiêm Với Pháp Môn Tịnh Độ Thích Nguyên B́nh
Kệ Niệm Phật Triệt Ngộ Đại Sư
Kiến Tạo Thế Giới Cực Lạc Thích Tuyên Hóa
Làm Sao Niệm Niệm Tương Tục Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm Việt Dịch
Lâm Chung Tam Đại Yếu Quyết Ấn Quang Đại Sư
Lá Thư Tịnh Độ Ấn Quang Đại Sư
Long Thơ Tịnh Độ Thích Hành Trụ dịch
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật Thích Tịnh Không
Mấy Điệu Sen Thanh Bành Tế Thanh, Thích Thiền Tâm dịch
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ Như Ḥa dịch
Niệm Phật Thích Tuyên Hóa
Niệm Phật Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
Niệm Phật Công Đức Thích Thiền Tâm dịch
Niệm Phật Được Thành Phật Đạo Pháp Sư Viên Anh
Niệm Phật Có Thể Độ Chúng Sanh Pháp Sư Viên Anh
Niệm Phật Thập Yếu Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Tâm Địa Công Phu Thích Tịnh Không
Niệm Phật Toàn Thân Nguyên Giác
Pháp Môn Niệm Phật Thích Hồng Đạo
Pháp Môn Niệm Phật Thích Tuyên Hóa
Pháp Môn Niệm Phật Thích Tuyên Hóa
Pháp Môn Niệm Phật Trong Kinh Tạng Phật Giáo Nguyên Thủy  Thích Nguyên Hùng
Phật Ở Trong Tâm Hay Ở Ngoài Tâm Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
Quê Hương Cực Lạc Thích Thiền Tâm
Quê Hương Cực Lạc Thích Tuyên Hóa
Sống Trong Bổn Nguyện Của Phật A Di Đà Nguyễn Thế Đăng
Tây Phương Xác Chỉ Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng - CS Như Ḥa dịch
Thiền Tịnh Quyết Nghi Ấn Quang Đại Sư
Tin Sâu Sâu Pháp Môn Tịnh Độ Thích Tâm Hải
Tịnh Độ Tông Thích Thiện Hoa
Tịnh Độ Nhập Môn Thích Tịnh Không
Tịnh Độ Tông Với Xă Hội Ngày Nay Thích Tiến Đạt
Tịnh Học Thù Thắng Thích Hân Hiền
Thi Kệ Niệm Phật Thích Chí Giác Châu
Thư Cho Người Em Tịnh Độ Thích Hồng Nhơn
Trợ Niệm Văng Sanh Hiển Mật
Trùng Đính Tây Phương Công Cứ Dật Nhân Pháp Sư biên Thuật, CS Như Ḥa dịch
Tuyết Lư Lăo Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập Lư Bỉnh Nam
Từ Pháp Môn Tịnh Độ Nói Đến Đại Thừa Và Tiểu Thừa Trương Huệ Minh
Tư Lương Niệm Phật Thích Viên Duy dịch
Văng Sanh lễ Tán Kệ Thiện Đạo Đại Sư
Ư Nghĩa chân thật của Bổn Nguyện Niệm Phật Thích Tịnh Không

Trợ Niệm Lâm Chung

Nghi Lễ Phật Giáo Đối Với Người Hấp Hối Quảng Diệu
Lâm Chung Những Điều Cần Biết  Pháp Sư Thế Liễu
Những Vấn Đề Cần Biết Khi Lâm Chung Pháp Sư Thế Liễu
Quy Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung Lư Bỉnh Nam
Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung Thích Nhuận Nghi

Sám Pháp

Sám Di Đà
Sám Đại Từ
Sám Khể Thủ
Sám Phát Nguyện
Sám Phát Nguyện 2
Sám Phát Nguyện 3
Sám Thập Phương

Bài Viết Nhân Ngày vía Đức Phật A Di Đà

Đèn Di Đà Ba Ngọn Phổ Nguyệt
Nhớ Ơn Đức Phật A Di Đà Bạch Ngọc
Kính lạy Đức Phật A Di Đà Mặc Giang
Nam Mô A Đức Phật A Di Đà Mặc Giang

Audio/Video

*   Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục *   Pháp Âm
*   Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung  
*   Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ  
*   Con Đường Tây Phương  
*   Kinh Vô Lượng Thọ Lược Giải  
*   Khuyên Người Niệm Phật  
*   Kinh Phật Thuyết A Di Đà Lược Giải  
 *   Niệm Phật Tông Yếu  
*   Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung  
*   Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ  

-o0o-

Quư đạo hữu đang nghe trích đoạn bài thứ 10 " Tịnh Độ" được trích trong bộ Phật Học Phổ Thông của HT Thích Thiện Hoa. Nếu muốn thỉnh bộ băng này xin vui ḷng liên lạc với Lotus Productions qua địa chỉ email: lotus.productions@gmail.com, v́ TTPH không c̣ dẫn link download cho bộ băng này.

-o0o-

Cập nhật: 19-04-2009

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ: bientap@tangthuphathoc.net