Tng Thư Pht Hc

    

Đại Nguyện Của Địa Tạng Vương Bồ Tát

 

Địa ngục vị không
thệ bất thành Phật,
Chúng sinh độ tận
phương chứng Bồ Đề.
---
Địa ngục chưa trống rổng
thệ không thành Phật,
Chúng sinh độ hết
mới chứng Bồ Đề.
(thành Phật)
 

- Nam Mô Đại Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát -

 

12 Đại Nguyện Của Đức Phật Dược Sư

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

12 Đại Nguyện Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

10 Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền

25 Đại Nguyện Của Bồ Tát Văn Thù

Đại Nguyện Của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Đại Nguyện Của Bồ Tát Chuẩn Đề

 

     
 

Trở lại

 
   
   
   

Trở lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com