Tng Thư Pht Hc

    

lưới trời

Đế Thích

nguyên tác:

Hua Yen Buddhism The Jewel Net of Indra

FRANCIS H.COOK

Đại học Pennsylvania ấn hành

dịch giả: Thanh Lương Thích Thiện Sáng


 

"Hoa Nghiêm cho triết học, Thiền cho thực hành"
A Chinese Saying
 
 "Thiền là sự hoàn tất thực hành của tư tưởng Phật giáo Trung hoa và triết học Hoa Nghiêm là tột đỉnh của lư thuyết".

 

 "Triết học của Thiền là Hoa Nghiêm và giáo lư Hoa Nghiêm sanh ra quả trái của nó trong cuộc sống Thiền"
 History of Zen Buddhism
By Heinrich Dumoulin

 

 "Hoa Nghiêm là triết học của Thiền và Thiền là sự thực hành của Hoa Nghiêm".
                                                                                     D.T Suzuki

Kính dâng :

Giác linh Thầy Bổn Sư

Cố Đại Lăo Ḥa Thượng

THÍCH THIỆN TÂM

Chùa Bửu Liên, Cần Thơ

 

Sa môn Thích Thiện Sáng

Mục lục

  Lời nói đầu

1. Lưới ngọc Trời Đế Thích

2. Hoa Nghiêm tông

3. Bối cảnh Ấn độ của Hoa Nghiêm

4. Đồng (đồng nhất)

5. Tương quan nhân quả

6. Tổng và biệt (Toàn thể và thành phần)

7. Vairocane (Tỳ Lô Giác Na)

8. Sống trong lưới Trời Đế Thích

 

     
 

Trở lại

 
   
   

Ngày vào mạng: 20-11-2008

 

Cùng tác giả

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com