Tng Thư Pht Hc

    

NGHI LỄ PHẬT GIÁO

 

Trăm năm cơi tạm ở rồi về,

Gác tía lầu son cũng chửa xuê.

Bă lợi gạt người bày lắm chuyện,

Mùi danh phỉnh chúng vẽ nhiều bề.

Trường đời vật chất say cơn mộng,

Cửa đạo tinh thần tỉnh giấc kê.

Một niệm tịnh tâm tiêu nghiệp chướng,

Bồ-đề Phật quả sẽ gần kề.

(Thích Như Trí)

 

 

Nghi Thức Cúng Quá Đường

Nghi Thức Khai Chung Thích Huyền Tôn dịch

Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung Thích Huyền Tôn dịch

Mười Bài Phục Nguyện Quá Đường Trường Hạ Thích Đồng Bổn

 

Nghi Thức Sám Hối

Nghi Thức Sám Hối Kinh Kim Quang Minh Thích Trí Quang dịch

Nghi Thức Đại Bi Sám Pháp Thích Thiền Tâm

Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối

Nghi Thức Lương Hoàng Sám Thích Viên Giác dịch

Nghi Thức Mục Liên Sám Pháp

Nghi Thức Thập Nhị Danh Sám Pháp Diệt Tội Thích Thiền Tâm

Nghi Thức Từ Bi Bi Thủy Sám Pháp Thích Huyền Dung dịch

Nghi Thức Từ Bi Bi Thủy Sám Pháp (Kệ)

Nghi Thức Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám Thích Nữ Triều Âm

 

Nghi Thức Tụng Kinh (Âm)

Nghi Thức Công Phu Khuya 

Nghi Thức Cầu An (Âm)

Nghi Thức Cầu Siêu (Âm)

Nghi Thức Sám Hối (Âm)

Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

Nghi Thức Vu Lan

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư

Nghi Thức Tụng Kinh Kim Cang

Nghi Thức An Vị Phật

Nghi Thức Cúng Ngọ

Nghi Thức Cúng Vong 

Nghi Thức Quá Đường

Nghi Thức Phóng Sanh

Tịnh Tu Tiệp Yếu Cư Sĩ Hạ Liên Cư soạn

 

Nghi Thức Tụng Kinh (Nghĩa)

Nghi Thức Niệm Phật Thường Nhật

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

Nghi Thức Ba Thời Tu Niệm (Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm)

Nghi Thức Bát Quan Trai Giới

Nghi Thức Bố Tát Bồ Tát Giới

Nghi Thức Công Phu Khuya 

Nghi Thức Tụng Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghi Thức Cầu An

Nghi Thức Cầu Siêu 

Nghi Thức Phóng Sanh

Nghi Thức Tụng Chú Đại Bi

Nghi Thức Tụng Kinh Đại Bảo Tích

Nghi Thức Lễ Khánh Đản

Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

Nghi Thức Sám Hối 

Nghi Thức Vu Lan

Nghi Thức Tụng 48 Đại Nguyện

Nghi Thức Tụng Bồ Tát Giới

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư (Bản dịch khác)

Nghi Thức Tụng Kinh Địa Tạng

Nghi Thức Tụng Kinh Kim Cang

Nghi Thức Tụng Kinh Pháp Hoa

Nghi Thức Tụng Kinh Thiên Địa Bát Dương

Nghi Thức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ (bản hội tập của CS Hạ Liên Cư)

Nghi Thức Trước Và Sau Khi Tụng Kinh

Tịnh Tu Tiệp Yếu Cư Sĩ Hạ Liên Cư soạn

 

Nghi Lễ

Nghi Lễ Thích Diệu Tánh

Pháp Sự Khoa Nghi Thích Huyền Quang

 

Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi

Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi Thích Huyền Tôn

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Qủy Diệm Khẩu 1313 Quảng Minh dịch

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Quỷ Diện Nhiên 1314 Quảng Minh dịch

Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thủy Pháp1315 Quảng Minh dịch

Phật Thuyết Kinh Cam Lộ Đà La Ni Chú 1316 Quảng Minh dịch

Cam Lộ Đà La Ni Chú 1317 Quảng Minh dịch

Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Qũy Nghi 1318 Quảng Minh dịch

Kinh Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Duyên Do Khởi Giáo A Nan Đà 1319 Quảng Minh dịch

Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi 1320 Quảng Minh dịch

Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni 1321 Quảng Minh dịch

Trung Khoa Du Già Thí Thực khoa Nghi Quảng Minh dịch chú

Văn Thỉnh Thập Nhị Cô Hồn

Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh Nguyễn Du

 

Các Bài Sám Và Văn Phát Nguyện

 

Tùy Bút

Hai Thời Công Phu Lược Giải (Nhị Khóa Hiệp Giải) Thích Khánh Anh dịch

Nghi Lễ Đàn Tràng Phật Giáo Bắc Truyền Thích Tâm Măn

H́nh Ảnh và Ư Nghĩa Chuổi Tràng Niệm Phật Thích Tâm Măn

Lịch Sử Và Ư Nghĩa Chuông Trống Bát Nhă Thích Giác Duyên

Lịch Sử Và Ư Nghĩa Chuông Trống Bát Nhă Thích Giác Duyên

Lược Ư  “Đắp Y Đội Măo” Trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền Thích Tâm Măn

Lược Khảo Áo Hậu Trong Tăng Phục Phật Giáo Bắc Truyền Thích Tâm Măn

Lược Ư Tăng Măo Trong Phật Giáo Bắc Truyền Thích Tâm Măn

Màu Sắc Ca Sa Đàn Thích Tâm Măn

Pháp Môn Lạy Phật Thích Trí Hoằng

Ư Nghĩa Chuông Trống Bát Nhă Thích Giác Duyên

Ư Nghĩa Ba Cái Lạy Của Phật Giáo Tâm Diệu

 

     
 

Trở lại

 
   
   
Cập nhật: 29-07-2011  

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com