Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát  Nam Mô A Di Đà Phật  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu,  Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Lời Phi Lộ

Ba Bậc Văng Sanh

Thập Tam Tổ

 

Kinh Điển

48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà  Thích Minh Phát - Dịch thơ

48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

Vua Chuyển Luân Thánh Vương Được Kư (Trích Kinh Bi Hoa)

Vua Chuyển Luân Thánh Vương Được Kư (Trích Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi)

Kinh A Di Đà

Kinh Bát Chu Tam Muội Thích Minh Lễ

Kinh Đại Tập Thích Hằng Đạt

Kinh Niệm Phật Ba La Mật Thích Thiền Tâm

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Thích Trí Tịnh

Kinh Vô Lượng Thọ Thích Tuệ Đăng

Kinh Vô Lượng Thọ Thích Trí Tịnh

Kinh Vô Lượng Thọ (CS Hạ Liên Cư hội tập) Thích Đức Niệm dịch

Kinh Vô Lượng Thọ CS Hạ Liên Cư hội tập

Luận Bảo Vương Tam Muội Thích Hồng Nhơn

Luận Kinh Vô Lượng Thọ - Bài Kệ Nguyện Văng Sanh

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập

 

Kinh Điển Giảng Giải

Kinh A Di Đà Thiển Thích Thích Tuyên Hóa

Chú Nghĩa Kinh A Di Đà Chánh Sĩ

Kinh A Di Đà Lược Giảng Thích Tịnh Không

Kinh A Di Đà Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư

A Di Đà Kinh Sớ Sao Liên Tŕ Đại Sư

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Lược Giải Thích Tuyên Hóa

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Giảng Kư Thích Tịnh Không

 

Tịnh Độ Luận

An Lạc Tập Thích Hồng Nhơn dịch

An Lạc Tịnh Độ Nghĩa Thích Hồng Nhơn dịch

Chỉ Chơn Tâm Thích Hồng Nhơn dịch

Du Tâm An Lạc Đạo Đông Hải Nguyên Hiểu soạn

Luận Niệm Phật Đàm Hư Đại Sư

Niệm Phật Kính Thích Hồng Nhơn dịch

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận Phi Tích Thiền Sư - Tịnh Sĩ dịch

Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Thích Hồng Nhơn dịch

Tịnh Độ Thập Nghi Luận Trí Giả Đại Sư

Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận Ấn Quang Đại Sư

Tịnh Độ Quyết Nghi Luận Ấn Quang Đại Sư

Tịnh Độ Hoặc Vấn Luận Thiên Như Đại Sư

Trực Chỉ Niệm Phật  Thích Hồng Nhơn dịch

Tỳ Bà Sa Thích Hồng Nhơn dịch

Văng Sanh Tịnh Độ Giảng Kư Ấn Thuận Đại Sư

Văng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu Thái Hư Đại Sư

Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Sa Môn Đàm Loan Chú Giải

 

Khai Thị Niệm Phật

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Như Ḥa chuyển ngữ

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Ấn Quang Đại Sư

Ấn Quang Pháp Sư Khai Thị Người Mới Phát Tâm Học Phật Thích Thiền Tâm dịch

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Ấn Quang Đại Sư

n Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Ấn Quang Đại Sư

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Như Ḥa chuyển ngữ

Diệu Hiệp Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch

Huệ Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch

Khai Thị Niệm Phật Thích Tuyên Hóa

Khai Thị Niệm Phật Thích Tịnh Không

Khai Thị Thích Tịnh Không

Liên Tŕ Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch

Long Thọ Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch

Thiên Như Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch

Thiền Sư Triệt Ngộ Khai Thị Về Pháp Môn Niệm Phật Thích Đạt Dương dịch

Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng Thích Đồng Ngộ dịch

Thiền Sư Duy Tắc Trả Lời Hành Giả Tịnh Độ Thích Đồng Ngộ dịch

Ưu Đàm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật Thích Thiền Tâm dịch

 

Bài Viết / Sách Tịnh Độ

Nam Mô A Di Đà Phật

Thập Tam Tổ Thích Thiền Tâm

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

48 Pháp Niệm Phật Thích Tịnh Lạc

100 Bài Kệ Niệm Phật (Nguyên Văn) Thích Thiền Tâm dịch

100 Bài Kệ Niệm Phật Lược Giải Thích Thiền Tâm

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Ấn Quang Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục Ấn Quang Đại Sư

Chánh Hạnh Niệm Phật Hám Sơn Đại Sư

Cực Lặc Thù Thắng Thích Hân Hiền dịch

Dự Bị Lúc Lâm Chung Thích Nguyên Liên

Đạo Đức Người Xuất Gia Thích Nguyên Hùng dịch

Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật Tuyên Hóa Thượng Nhân

Đức Phật A Di Đà và Cơi Tịnh Độ Cực Lạc Drikung. K. Rinpoche.  M. Lewis. Liên Hoa dịch

Đường Về Cực Lạc Thích Viên Giác

Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Thích Nữ Hải Triều Âm

Hương Quê Cực Lạc Thích Thiền Tâm

Kệ Niệm Phật Triệt Ngộ Đại Sư

Làm Sao Niệm Niệm Tương Tục Thích Thiền Tâm Việt Dịch

Lá Thư Tịnh Độ Ấn Quang Đại Sư

Long Thơ Tịnh Độ Thích Hành Trụ dịch

Mấy Điệu Sen Thanh Bành Tế Thanh, Thích Thiền Tâm dịch

Năm Cửa Phương Tiện Niệm Phật Thích Nguyên Hùng dịch

Niệm Phật Thích Tuyên Hóa

Niệm Phật Tịnh Liên - Nghiêm Xuân Hồng

Niệm Phật Cảnh Thích Minh Thành dịch

Niệm Phật Công Đức Thích Thiền Tâm dịch

Niệm Phật Thành Phật Thích Phước Nhơn

Niệm Phật Thập Yếu Thích Thiền Tâm

Pháp Hành Tịnh Độ Thích Giác Quả

Pháp Môn Niệm Phật Thích Hồng Đạo

Pháp Môn Niệm Phật Thích Tuyên Hóa

Pháp Môn Niệm Phật Thích Tuyên Hóa

Pháp Môn Niệm Phật Thích Tịnh Không

Phật Ở Trong Tâm Hay Ở Ngoài Tâm Tịnh Liên - Nghiêm Xuân Hồng

Quê Hương Cực Lạc HT Thích Thiền Tâm dịch

Quê Hương Cực Lạc HT Tuyên Hóa

Tây Phương Nhựt Khóa Thích Thiền Tâm

Tây Phương Xác Chỉ Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng - CS Như Ḥa dịch

Tây Phương Yếu Quyết Đại Sư Khuy Cơ Nguyên Trang dịch

Tây Phương Yếu Quyết Thích Nguyên Hùng dịch

Thi Kệ Niệm Phật Thích Chí Giác Châu

Thiền Tịnh Quyết Nghi Ấn Quang Đại Sư

Tịnh Độ Cảnh Ngữ Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu soạn

Tịnh Độ Chân Tông Thực Hành Tuệ Uyển chuyển ngữ

Tịnh Độ Tông Thích Thiện Hoa

Tịnh Độ Nhập Môn Thích Tịnh Không

Tịnh Học Thù Thắng Thích Hân Hiền

Trùng Đính Tây Phương Công Cứ Dật Nhân Pháp Sư biên Thuật, CS Như Ḥa dịch

Tư Lương Niệm Phật Thích Viên Duy dịch

Văng Sanh lễ Tán Kệ Thiện Đạo Đại Sư

 

Trợ Niệm Lâm Chung

 

Sám Pháp

 

Bài Viết Nhân Ngày vía Đức Phật A Di Đà

 

Audio/Video

 

- Băng Tụng

 

Kinh A Di Đà Thích Chiếu Túc tụng

Kinh Vô Lượng Thọ Thích Chiếu Túc tụng

Kinh A Di Đà Diễn Kệ Thích Huệ Duyên tụng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật Thích Huệ Duyên tụng

Kinh A Di Đà Thích Nhật Quang tụng

Kinh A Di Đà Thích Trí Thoát tụng

Niệm Danh Hiệu Phật A Di Đà Thích Trí Thoát niệm

Niệm Phật Kinh Hành Thích Trí Thoát tụng

Kinh Vô Lượng Thọ Bản dịch của HT Thích Đức Niệm Thích Trí Thoát tụng

 

- Băng Đọc

 

Kinh Bi Hoa Tâm Từ đọc

Kinh Niệm Phật Ba La Mật HT Thích Thiền Tâm dịch

Kinh Niệm Phật Ba La Mật HT Thích Thiền Tâm dịch (Bản đọc khác)

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sa Môn Thích Hưng Từ dịch

Kinh Vô Lượng Thọ Sa Môn Thích Chân Thường dịch

Kinh A Di Đà Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư Tuệ Nhuận dịch

Kinh Phật Thuyết A Di Đà Thiển Thích HT Tuyên Hóa Giảng Thuật

Kinh Vô Lượng Thọ Chú Giải Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

 

- Đọc Sách

48 Pháp Niệm Phật Trịnh Vi Am Sa Môn Thích Tịnh Lạc dịch

Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

Cực Lạc Thù Thắng Thích Hân Hiền

Đường Về Cực Lạc Thích Trí Trí biên soạn

Hương Quê Cực Lạc Thích Thiền Tâm dịch

Lá Thư Tịnh Độ Ấn Quang Đại Sư HT Thích Thiền Tâm dịch

Liên Hoa Hóa Sanh Pháp Sư Đạo Chứng chủ giảng Trần Tuấn Mẫn dịch

Liên Tŕ Cảnh Sách Thích Quảng Ánh dịch

Liễu Sinh Thoát Tử Liêu Địch Nguyên Thích Quang Phú dịch

Lời Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật Triệt Ngộ Thiền Sư Thích Đạt Dương dịch

Mấy Điệu Sen Thanh Bành Tế Thanh HT Thích Thiền Tâm dịch

Mấy Điều Trọng Yếu Thích Tâm Ngộ Thích Nguyên Anh dịch

Mộng Đông Thiền Sư Di Tập Thích Nguyên Thành dịch

Niệm Phật Chỉ Nam Thích Minh Thành dịch

Niệm Phật Thập Yếu Thích Thiền Tâm

Niệm Phật Tông Yếu Pháp Nhiên Thượng Nhân Viên Thông dịch

Phật Học Và Y Học Bás Sĩ Quách Huệ Trân Thích Tâm An dịch
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Cư Sĩ Lư Bỉnh Nam

Tịnh Độ Thập Nghi Luận Thích Thiện Tâm

Thế Nào Là Xá Lợi Thích Hải Quang

 

 

Cập nhật: 01-12-2013Máy của bạn chưa có phần hộ trợ để nghe trực tiếp xin vui ḷng download QuickTime để nghe trực tiếp.

 

Trở về trang đầu

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com